03:45:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2018-12-06 10:38:42

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), är avslutad och rapporten meddelas. Studien har titeln "A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases" och har genomförts i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Femtioen procent av patienterna fullgjorde behandlingen (5 månader, dos varannan vecka). Av dessa uppvisade 52 % stabil sjukdom (förbättrad/oförändrad) avseende skelettmetastaseringen. Trettiofem % av de patienter som fullgjorde behandlingen erhöll reducerad tumörbörda i skelettet. Flertalet av de patienter som erhöll reducerad tumörbörda i skelettet hade innan rekrytering till studien behandlats med, och ej längre svarade på, två eller flera av de idag tillgängliga läkemedlen (docetaxel, cabazitaxel, abirateron, enzalutamid, radium-223 diklorid). Detta fynd är av stor betydelse för den fortsatta kliniska utvecklingen av OsteoDex då den aktuella patientgruppen representerar en signifikant s.k. "unmet need".

Resultaten visar att OsteoDex har en betydelsefull hämmande effekt på vicious cycle ("onda cirkeln") i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på denna sjukdom och därmed också till förkortad överlevnad. Mer än 50% av patienterna uppvisade påtagligt sänkta nivåer för markörer relaterade till benmetabolism och särskilt markant sänkning noterades hos 67 % av patienterna för markören CTX vilken avspeglar bennedbrytning. Effekten på denna markör samt övriga markörer som är relaterade till skelettmetastaseringen avspeglar OsteoDex-molekylens biologiska effekt.

Tolererbarheten var påfallande god med endast få biverkningar. Inga patienter behövde avbryta behandlingen på grund av bieffekter och inga OsteoDex-relaterade allvarliga biverkningar (drug related serious adverse events, SAE:s) kunde noteras. De tre dosarmarna i protokollet uppvisar likvärdig behandlingseffekt. Tolkningen är att även de lägre doserna är tillräckliga för att mätta metastasområdena i skelettet. Resultaten uppfyller väl protokollets primära målsättning (primary objective).

Delar av resultaten, som tidigare meddelats, presenterades på BioEurope konferensen i Köpenhamn den 5-7 november och mottogs med stort intresse.

Den fortsatta kliniska utvecklingen av OsteoDex kommer att genomföras av en presumtiv licenstagare.

"-Vi är mycket nöjda med resultaten. Två fynd bedömer vi som särskilt viktiga, först att tolererbarheten konfirmeras med frånvaro av allvarliga biverkningar, samt att OsteoDex kan reducera tumörbördan hos patienter som har få, eller helt saknar, ytterligare behandlingsalternativ. Betydelsen av detta speglas i responsen vi fick på BioEurope, säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.