19:28:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2022-05-11 11:16:50

Idag, den 11 maj 2022, hölls årsstämma i Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, (punkt 8 b)
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade vidare bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val till styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Stämman beslutade omval av ordinarie styrelseledamöter Eva Nilsagård, Edvard Hall, Kerstin Åkesson Jakobsson och Kushagr Punyani. Stämman beslutade att till styrelseordförande omvälja Eva Nilsagård.

Stämman beslutade att Mazars AB omväljs som bolagets revisor, med Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 10)
Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande ska utgå med 275 000 kronor och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 100 000 kronor vardera.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Beslutet bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Införande av valberedning samt rutiner och instruktioner för valberedning (punkt 12)
Stämman beslutade om att fastställa styrelsens förslag om rutiner och instruktioner för valberedning.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, och på bolagets hemsida www.diagonalbio.com senast tre (3) veckor innan årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Diagonal Bio AB, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund eller per e-post till agm@diagonalbio.com.Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Diagonal Bio AB, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund och på www.diagonalbio.com, senast två veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.