19:52:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2022-06-15 18:01:00

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 15 juni 2022.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Sanna Rejnlander (ordf., oberoende), Irina Zaitseva (oberoende), Sergey Yanitski, samt Igor Lokot.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör och med 20 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvodena uppgår totalt till 124 000 kr.

Revisor:

Peter Zetterling omvaldes som revisor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Incitamentprogram till styrelseledamöter:

Stämman beslutade att godkänna införandet av incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner med rätt att överlåta dessa optioner vidare till styrelseledamöter med (i) högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledamot som även är vd i Bolaget, och (ii) högst 1 000 000 teckningsoptioner till övriga ledamöter. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogrammet ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption medför rätten att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 3 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med sammanlagt 6 000 000 stycken och aktiekapitalet med 300 000 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande av optionerna att uppgå till ca 9 procent av aktierna i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Double Bond Pharmaceutical. Vi är glada att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Bolaget och bolagets produkter!" - säger Igor Lokot, VD för DBP