02:58:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-19 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-04-25 07:30:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") har idag, med bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, beslutat om en företrädesemission bestående av 13 152 218 units ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av tre (3) aktier av serie B ("Aktier"), och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B ("Teckningsoption"), tillsammans units ("Units"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,20 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per Aktie uppgår till 0,40 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 15,8 MSEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 7,9 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 18,42 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 56,58 procent. Sammanlagt omfattas därmed 75 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Styrelsen för DBP har idag, med bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, beslutat om Företrädesemissionen bestående av 13152218 Units, där varje Unit består av tre (3) Aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 maj 2023 erhåller en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller tre (3) nyemitterade Aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 april 2023. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 maj 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 5 maj 2023 till och med den 22 maj 2023.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,20 SEK per Unit, motsvarande 0,40 SEK per Aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 15,8 MSEK. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för tecknande av nya B-aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 7,9 MSEK.

Villkor Teckningsoptioner av serie TO3B

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK. Nyteckning av B-aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja Teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa i marknaden.

Bakgrund och motiv

DBP är ett farmaceutiskt bolag som inriktar sig framför allt på behandling av svåra sjukdomar med mycket hög dödlighet. DBP har en egenutvecklad drug-delivery teknologi: BeloGal®. Med denna teknologi kan man i princip tillföra vilken aktiv substans som helst till det sjukdomsdrabbade organet och undgå läkemedelsspridning i resten av kroppen vilket skulle öka biverkningarna. Bolaget sätter en ny, högre standard för behandling av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra livshotande sjukdomar.

*Användning av emissionslikviden

Klinisk utveckling av SI-053 och järn succinat 44%
Löpande verksamhet 17%
Återbetalning brygglån 13%
Produktion 11%
Preklinisk utveckling av produkt i tidiga fas 9%
Marknadsföringsaktiviteter 6%
Totalt 100%

* Återbetalning av brygglån prioriteras och resterande del av emissionslikvid fördelas i procentuell proportion därefter.

För att fortsätta utveckla Bolagets frontlinjeprodukter SA-033 mot levercancer, SI-053 mot hjärncancer, Belopenem och SA-042 mot lunginflammation - i en fortsatt konkurrenskraftig, hög hastighet och med hög kvalitet i alla stadier, strävar styrelsen att hitta fler potentiella partners och har under de senaste åren kunnat väcka mycket uppmärksamhet kring Bolaget vid olika internationella Life Science möten och konferenser för investerare. Bolagets produkter har väckt ett stort intresse bland flera företag, vilket bidragit till flertalet möten och diskussioner. Bolagets granskning pågår för närvarande av olika aktörer samtidigt med medvetenhet om att vägen till ett avtal kan ta längre tid än man önskar. Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa att utvecklingen av Bolagets produkter inte kommer att avstanna i väntan på kontrakt eller förrän koncernen har fått möjlighet till självfinansiering. Ett välkapitaliserat företag är en starkare förhandlingspartner än ett företag som inte har finansiella muskler att hantera långa förhandlingar.

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida https://www.doublebp.com/. Beräknad dag för publicering av det investeringsmemorandum som upprättats är den 3 maj 2023.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 18,42 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 56,58 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 75 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. För fullständig förteckning över teckningsförbindelser och emissionsgarantier hänvisas till det investeringsmemorandum som upprättats och som beräknas offentliggöras runt den 3 maj 2023.

För emissionsgarantin utgår en garantiprovision om motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande tjugo (20) procent vid ersättning i form av Aktier och Teckningsoptioner. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Teckningskursen för eventuella Aktier och Teckningsoptioner som emitteras till emissionsgaranter kommer motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

28 april 2023 Sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla uniträtter
2 maj 2023 Första dag för handel i Bolagets
aktie utan rätt att erhålla
uniträtter
3 maj 2023 Avstämningsdag för erhållande av
uniträtter
3 maj 2023 Beräknad dag för offentliggörande av
investeringsmemorandum
5 maj 2023 till den 22 Teckningsperiod för
maj 2023 Företrädesemissionen
5 maj 2023 till den 16 Handel i uniträtter
maj 2023
5 maj 2023 till och med Handel i BTU
omkring den 8 juni 2023
24 maj 2023 Beräknad dag för offentliggörande av
utfallet i Företrädesemissionen
26 maj 2023 Beräknad likviddag för Units tecknade
utan stöd av uniträtter
27 maj 2023 till och Nyttjandeperiod för Teckningsoptioner
med den 10 juni 2023 av serie TO3B

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1972832,70 SEK genom emission av högst 39456 654 Aktier. Totalt emitteras högst 13152 218 Teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 657610,90 SEK.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om 37,5 procent och om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas innebär det en ytterligare utspädning om cirka 11,11 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-25 07:30 CET.