02:05:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.
2024-05-29 16:30:00

Idag, den 29 maj 2024, hölls årsstämma i Ectin Research AB, org.nr. 556948-1566. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning (punkt 8a)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2023.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören (punkt 8c)

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Val till styrelse och revisorer (punkt 10)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.

Stämman beslutade vidare att Hans-Peter Ostler, Fredrik Andersson, Christer Edlund, Göran Gannedahl och Marie-Lois Ivarsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Hans-Peter Ostler. Klementina Österberg och Hans Ivarsson omvaldes som styrelsesuppleanter.

BDO Göteborg AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Filip Laurin, valdes till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om fastställande av uppdaterade instruktioner för valberedningen (punkt 11)

Stämman beslutade att fastställa instruktionerna för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Förslaget finns presenterat i sin helhet i kallelsen till årsstämman.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

__________________________

Mölndal i maj 2024

Ectin Research AB

STYRELSEN