01:41:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-03-29 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-21 Split ELN 100:1
2020-06-18 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2018-04-23 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-21 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-27 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-24 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2016-04-21 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-07 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2014-04-04 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-20 Årsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-18 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2010-05-17 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-18 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-05-08 X-dag ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ellen är specialiserat inom bioteknik. Idag är bolaget inriktade mot produkter för kvinnors hälsa. Bolaget utvecklar och säljer sanitetsskydd för kvinnor baserade på probiotika (mjölksyrebakterier). Produkterna säljs under separata varumärken. Störst verksamhet innehas inom den nordiska- och europeiska marknaden där försäljning sker via licensierade distributörer. Bolaget etablerades under 2000 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-05-23 16:00:00

Idag, torsdagen den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Ellen Aktiebolag, org.nr. 556419-2663, ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023, samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode samt valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf, Sven Mattsson och Charlotta Nilsson för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman utsåg Jan Kockum (omval) till ordförande i valberedningen, Sven Mattsson (omval) och Jens Engström (omval) till ledamot i valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Anförande från VD

Presentation från VD:s anförande finns att ta del av på Ellen AB:s hemsida; https://ellen.se/finansinformation/arsstamma/