19:24:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-18 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2022-05-03 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2020-04-21 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-24 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.00 SEK
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-23 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.30 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.00 SEK
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 X-dag bonusutdelning ELOS B 1
2015-04-28 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 2.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 2.00 SEK
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.00 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2012-04-23 Årsstämma 2012
2012-04-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-25 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-29 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2007-04-26 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.50 SEK
2006-04-28 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 1.25 SEK
2005-05-20 Split ELOS B 1:2
2005-05-04 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 2.50 SEK
2004-04-30 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2003-05-07 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2002-04-26 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2001-04-27 X-dag ordinarie utdelning ELOS B 2.25 SEK
1995-06-15 Split ELOS B 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elos Medtech är verksamt inom medicinteknik. Bolaget arbetar med forskning och utveckling av produkter och medicintekniska komponenter för dentala- och ortopediska implantat. Verksamheten bedrivs via egna anläggningar runtom Norden, Nordamerika och Asien. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma företagskunder. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2023-10-13 13:00:00

Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr. 556021-9650, med säte i Göteborg ("Elos Medtech" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023. Den extra bolagsstämman hålls kl. 13:00 på Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 12:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid den extra bolagsstämman avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken senast fredagen den 3 november 2023; och
  • anmäla sig till Bolaget enligt anvisningarna under "Deltagande vid stämman" senast tisdagen den 7 november 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 3 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 7 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska senast tisdagen den 7 november 2023 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligt under adress Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2023, c/o White & Case Advokat AB, Box 5573, 114 85 Stockholm. Anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till alexander.lausev.mardell@whitecase.com.Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Aktieägaren bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Elos Medtech på ovanstående postadress eller elektroniskt till alexander.lausev.mardell@whitecase.comi god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av minst en justeringsperson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utseende av en särskild granskare
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Thiman, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället utser, väljs till stämmoordförande.

Punkt 7 - Beslut om utseende av särskild granskare

Förslag från aktieägarna Thomas Öster, Venova AB, Lars Öster, Inger Öster, Lennart Nyberg och Anna Nyberg, Kent Molin, Fountainhead Real Estate AG och Jonas Fridh ("Minoritetsaktieägarna") om utseende av särskild granskare. Minoritetsaktieägarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att utse en särskild granskare i Bolaget för perioden den 3 maj 2023 fram till den tidpunkt då ansökan om att utse en särskild granskare inkommit till Bolagsverket. Granskningstemat ska vara att undersöka om styrelsen och ledningen agerat i enlighet med lag och bolagsordning i samband med Bolagets förvärv av Klingel Holding GmbH och den efterföljande företrädesemissionen i Bolaget, inklusive om minoritetsaktieägare i Bolaget på ett olovligt sätt missgynnats till förmån för majoritetsägaren i samband därmed.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 8 068 000 varav 1 099 740 aktier av serie A, berättigande till en (1) röst per aktie, och 6 968 260 aktier av serie B, berättigande till en tiondels (1/10) röst per aktie vid extra bolagsstämman. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgänglig före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.elosmedtech.com, minst tre (3) veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar vid extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i oktober 2023
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen