00:24:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna baseras på barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på flertalet marknader och strategin är att expandera till fler marknader via samarbetspartners. Huvudkontor ligger i Lund.

Kalender

2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2014-05-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-19 Årsstämma 2014
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-07 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 15-7 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-09-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-09-16 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2011-09-15 Årsstämma 2011
2022-02-17 08:30:00

Väsentliga händelser Andra händelser under kvartalet
under kvartalet

  • Vid en extra · Enzymaticas samarbetspartner Sanofi fick
bolagsstämma den 18 godkännande från hälsomyndigheterna i Mexiko
oktober 2021 fattades (Cofepris) respektive Turkiet (TITCK), vilket
beslut om ett möjliggör lansering av ColdZyme på dessa marknader.
incitaments-program för · I december godkändes ColdZyme också som
VD Claus Egstrand genom "Natural Health Product" av de kanadensiska
personaloptionsprogram, myndigheterna (Health Canada).
en riktad emission av · I december lämnade patentmyndigheten i Mexiko
teckningsoptioner samt ett förhandsbesked om att man avser att bevilja
överlåtelse av Enzymatica ett patent för det torsktrypsin som är
teckningsoptioner. en av nyckelkomponen-terna i ColdZyme. Det
  • Styrelsen fattade slutgiltiga godkännandet beräknas ske under första
den 2 november 2021 halvan av 2022 och patentet kommer att gälla till
beslut om finansiella 2036. 
mål för bolaget. · Genom avtalet med STADA fick Enzymatica under
Nettoomsättningen ska det fjärde kvartalet försäljning till Finland,
2026 uppgå till minst Polen, Balkan, Nederländ-erna, Grekland, samt till
600 MSEK med en EBIT sex nya marknader: Cypern, Molda-vien,
-marginal på minst 28 Azerbajdzjan, Georgien, Armenien och Mongoliet.
%.
  
  • Inga väsentliga
händelser har
rapporterats efter
kvartalets utgång.

Fjärde kvartalet Januari-december
  • Nettoomsättningen · Nettoomsättningen

uppgick till 18,7 MSEK uppgick till 57,2 MSEK
(42,3). (111,2).

  • Periodens resultat · Periodens resultat
uppgick till -10,8 MSEK ( uppgick till -45,4 MSEK (
-0,3). -13,2).
  • Resultat per aktie, · Resultat per aktie, före
före och efter utspädning, och efter utspädning,
uppgick till -0,07 SEK uppgick till -0,31 SEK (
(0,00). -0,09).
  • Periodens kassaflöde · Periodens kassaflöde
från löpande verksamhet från löpande verksamhet
uppgick till -6,1 MSEK ( uppgick
-8,2). till -35,4 MSEK (-10,7).
  • Nettoskulden uppgick
till -29,0 MSEK (-9,2).

"Pandemin har lagt grunden för förändrade konsumentbeteenden som kommer att gynna Enzymatica, och under Q4/2021 såg vi hur förkylningsmarknaden fortsatte att återhämta sig på många av våra nyckelmarknader. Det fjärde kvartalets försäljning och resultat var i linje med våra förväntningar och de gynnsamma trenderna vi nu ser i marknaden gör att vi ser positivt på 2022", säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

   

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.