01:10:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna baseras på barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på flertalet marknader och strategin är att expandera till fler marknader via samarbetspartners. Huvudkontor ligger i Lund.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2014-05-19 Årsstämma 2014
2014-05-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-07 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 15-7 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-09-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-09-16 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2011-09-15 Årsstämma 2011
2020-11-03 08:30:00
Tredje kvartalet                                   
 • Nettoomsättningen uppgick till 28,3 MSEK (19,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-7,7).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,05).
 • Likvida medel uppgick till 33,7 MSEK (30,7).
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Resultaten från Enzymaticas in vitro-studie visade att ColdZyme® deaktiverar över 98 % av SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19. I slutet av kvartalet blev resultaten av studien granskade, godkända och publicerade i Journal of Medical Virology.
 
 • Resultaten från Enzymaticas placebokontrollerade och randomiserade studie visar på kortare förkylningsperiod och god upplevd behandlings-effekt med ColdZyme.
 
 • Nya patent för ColdZyme godkändes i Japan för mikrobiella infektioner vid immunbrist och i Ryssland för en kombinationsbehandling med antibiotika vid streptokockorsakad biofilm i övre luftvägarna.
 
 • På grund av coronapandemin omförhandlades Enzymaticas dotterbolag Zymetechs avtal med det tyska företaget Maren Cosmetics avseende leverans av enzymformulering till Marens hudvårdsprodukter. Det ursprungliga avtalet hade ett ordervärde på 120 MSEK. Givet all osäkerhet i marknaden är det svårt att uppskatta påverkan under de närmaste åren, men det står helt klart att avtalet kommer att generera markant lägre försäljning än tidigare uppskattat.
Första nio månaderna                     
 • Nettoomsättningen uppgick till 69,0 MSEK (39,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,9 MSEK (-35,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,09 (-0,25).
Väsentliga händelser efter kvartalet
 • Enzymatica tecknade avtal med Sanofi - ett  av världens största läkemedelsbolag inom consumer health care för försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien med förväntad lansering 2020-21. De två länderna utgör några av de största OTC-marknaderna i Europa och deras förkylnings-marknader beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder euro.
 
 • Avtalet med det tyska läkemedelsföretaget STADA för försäljning av förkylningssprayen ViruProtect® utökades till att även omfatta Ryssland, Ukraina, CIS (Commonwealth of Independent States - tidigare sovjetrepubliker) och Polen med förväntad lansering 2021. Förkylningsmarknaderna i Ryssland och Polen uppskattas till cirka 2,6 miljarder euro.
 
 • Nya lanseringar: Chemipal lanserade ColdZyme på den israeliska marknaden. STADA lanserade ViruProtect i Italien och Bulgarien.

Nyckeltal
(KSEK) Q3 Q3 Jan-sep Jan-sep Helår
2020 2019 2020 2019 2019
Nettoomsättning 28,3 19,5 69,0 39,2 61,3
Bruttomarginal, % 74 73 72 71 73
Rörelseresultat -2,2 -7,1 -13,9 -34,6 -41,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,4 -9,7 -2,4 -37,5 -37,6
Genomsnittligt antal anställda 18 18 18 19 19

 
Ordförande-kommentar: Stark utveckling under Q3 och flera strategiska distributörsavtal efter kvartalet
Under det tredje kvartalet ökade Enzymatica försäljningen med 45 % jämfört med motsvarande period 2019, både som resultat av god utveckling på hemmamarknaderna men även genom nya order från STADA. Under sommaren genomfördes  en in vitro-studie som visade att ColdZyme® deaktiverade över 98 % av SARS-CoV-2-viruset. En tysk placebokontrollerad multicenter studie visade positiva resultat för ColdZyme. Dessutom blev nya patent godkända i Japan och Ryssland. De absolut största händelserna inträffade dock efter kvartalet när Enzymatica tecknade ett flertal strategiska distributörsavtal. Vi ingick avtal med Sanofi, ett av världens största läkemedelsbolag inom consumer health care, för försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien. Dessutom utökade vi avtalet med STADA för ViruProtect® (ColdZyme) till att även omfatta Ryssland, Ukraina, CIS och Polen.

Enzymaticas försäljning under det tredje kvartalet uppgick till 28,3 MSEK jämfört med 19,5 MSEK för motsvarande period föregående år. De marknader som framför allt bidragit till ökningen är Sverige, Tyskland, Österrike, Belgien och Sydafrika. Dessutom fick vi initiala order från STADA för de italienska och bulgariska marknaderna, samt från Chemipal för Israel.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet, som uppgick till -2,2 MSEK, påverkades av sociala kostnader för personaloptioner till följd av ett ökande aktiepris. Exklusive dessa kostnader blev rörelseresultatet 0,9 MSEK för kvartalet.

Mot bakgrund av att ColdZyme i en tidigare in vitro-studie har deaktiverat 99,9 % av corona 229E, som orsakar vanlig förkylning, genomförde vi en motsvarande studie med SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. Resultatet visade att ColdZyme deaktiverade covid-19-viruset med 98,3 %. Även om resultaten inte direkt kan översättas till klinisk effekt indikerar de att ColdZyme skulle kunna erbjuda en skyddande barriär mot SARS-CoV-2.

I slutet av sommaren blev de finala resultaten från en placebokontrollerad och randomiserad studie med ColdZyme i Tyskland klara. Studiens  primära effektmått om förbättrad livskvalitet visade ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan ColdZyme och placebo. Däremot registrerades statistiskt signifikanta resultat för förkortad förkylning och upplevd god behandlingseffekt med ColdZyme jämfört med placebogruppen - något som bekräftas från tidigare studier. Dessutom bekräftas återigen att ColdZyme är en säker och vältolererad medicinteknisk produkt mot fökylning.

Enzymatica fortsätter att leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom att stärka positionen på hemmamarknaderna, ingå nya distributörsavtal och förstärka produktportföljen där även nya patent har adderats.

Trots att den totala svenska förkylningsmarknaden minskade under kvartalet jämfört med föregående år fortsätter ColdZyme att ta marknadsandelar. Enzymatica har sedan sju år tillbaka byggt en lojal kundkrets, som utökas hela tiden, och som dessutom har en hög återköpsfrekvens. Bättre betyg kan en produkt inte få.

Vi har fortsatt den geografiska expansionen genom att teckna nya avtal med ledande internationella distributörer. Avtalet med Sanofi visar att de har en stor tilltro till Enzymatica som partner och till ColdZymes demonstrerade effekter. Sanofi uttrycker sig  speciellt positivt om den starka vetenskapliga och kliniska dokumentationen för ColdZyme och kommer nu lansera produkten under sina redan etablerade varumärken. Det ser vi som ytterligare en kvalitetsstämpel, inte minst då den här typen av världsledande aktörer enbart arbetar med högkvalitativa produkter. Att kunna lansera vår spray under starka varumärken i samarbete med globala läkemedelsföretag med stora marknadsföringsmuskler gör att vi ser en stor potential för ColdZyme att uppnå starka marknads-positioner.

På samma sätt ser vi hur vår tyska partner STADA nu gör en omfattande satsning med ViruProtect® - de sedan tidigare över 20 marknaderna i Europa utökas nu med ytterligare signifikanta marknader som Ryssland, Polen, Ukraina och CIS.

Under kvartalet utökade vi vår patentportfölj med nya patent i Japan och Ryssland. Patenten ger oss möjlighet att satsa på nya indikationer för ColdZyme, inom övre luftvägsinfektioner och som kombinationsbehandling av biofilm. Dessa kommer dock att först kräva ytterligare kliniska studier.

För att kunna hantera vår tillväxt har vi förstärkt organisationen med erfarna medarbetare till såväl produktionen på Island som centrala funktioner i Lund. Ett annat exempel på hur vi växlar upp vår verksamhet är beslutet att investera i ett nytt affärssystem.

Coronapandemin har lett till en ökad efterfrågan på ColdZyme under de första nio månaderna. Samtidigt ser vi att social distansering och bättre handhygien leder till färre och mildare förkylningar och influensa, vilket har minskat den totala förkylningsmarknaden.

Hittills ser vi inte att covid-19 har påverkat våra produktionsplaaner och vi har heller inte haft några problem med utestående kundfordringar.

När covid-19 nu ökar igen efter sommaren medför det en osäkerhet kring prognoser angående framtida efterfrågan, logistik och produktion. Vi ser dock med tillförsikt an utvecklingen under det fjärde kvartalet. Vi hävdar oss väl och stärker positionen på hemmamarknaderna, och genom våra partners kommer vi att komma in på ett antal stora marknader under kommande kvartal. Inte minst finns i grunden en produkt som konsumenten uppskattar mycket och har stort förtroende för.

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande

 

Frågor kring rapporten besvaras av:
Bengt Baron, arbetande styrelseordförande, Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO, tf VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244

Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se| www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se