03:08:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2014-05-19 Årsstämma 2014
2014-05-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-07 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 15-7 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-09-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-09-16 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2011-09-15 Årsstämma 2011

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna baseras på barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på flertalet marknader och strategin är att expandera till fler marknader via samarbetspartners. Huvudkontor ligger i Lund.
2023-02-17 08:30:00

Väsentliga händelser under Väsentliga händelser efter kvartalet
kvartalet

  • Den 31 oktober publicerade · Inga väsentliga händelser har rapporterats
tidskriften Respiratory efter kvartalets utgång.
Research en in-vitro studie
från det medicinska universi
-tetet i Innsbruck som visar
att ColdZyme hindrar de
utbredda och mycket smittsamma
omikronvarianterna BA.4 och
BA.5 från att fästa vid och
infektera mänskliga celler.
Enligt forskargruppen som
genomfört studien innebär
detta en möjlighet att
ColdZyme kan användas för att
förhindra spridning av SARS
-CoV-2. Fortsatta kliniska
studier krävs för att bekräfta
effekten in-vivo.

Andra händelser
under kvartalet

  • Universitetet
i Kent
(Storbritannien)
inledde i november
en dubbelblind,
placebo
-kontrollerad
klinisk studie för
att undersöka de
förebyggande
effekterna av
ColdZyme på
infektioner i de
övre luftvägarna
hos elitidrottare.
Studien bygger
vidare på en
tidigare studie
2020 från samma
forskargrupp, som
visade att
behandling med
ColdZyme kan
minska antalet
förlorade
träningsdagar.
Målet är att
studien
presenteras hösten
2023 inför
kommande
förkylningssäsong.

Fjärde kvartalet Januari-december
  • · Nettoomsättningen uppgick till 48,9 MSEK (57,2).

Nettoomsättningen · Rörelseresultatet uppgick till -68,2 MSEK (-45,2).
uppgick till 16,6 · I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 14,2
MSEK (18,7). MSEK som effekt av omförhandling av avtal med två av

  • bolagets samarbetspartners
Rörelseresultatet · Resultat per aktie, före och efter utspädning,
uppgick till -21,6 uppgick till -0,44 SEK (-0,31).
MSEK (-10,5). · Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick
  • I till -65,4 MSEK (-35,9). Kassaflödet påverkades av
rörelseresultatet utbetalning av engångsersättningar till partners om
ingår totalt 18,5 MSEK.
engångskostnader om · Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
5,6 MSEK som effekt till 88,2 MSEK varav 69,0 MSEK avser nyemission i
av omförhandling av september.
avtal med en av · Nettokassan uppgick till 28,4 MSEK (29,0).
bolagets
samarbetspartners.
  • Resultat per
aktie, före och
efter utspädning,
uppgick till -0,14
SEK (-0,07).
  • Kassaflödet
från löpande
verksamhet uppgick
till -27,7 MSEK (
-6,6). Kassaflödet
påverkades av
utbetalning av
engångsersättningar
till partners om
totalt 18,5 MSEK.

"I slutet av det fjärde kvartalet 2022 och under inledningen av det första kvartalet 2023 ser vi att försäljningen är starkare än mot-svarande period för ett år sedan. Försäljningen till konsument i Sverige ökar och vår marknadsandel är fortsatt stark. Försäljningen till våra partners utanför Sverige bedöms öka igen när våra partners lager minskar som ett resultat av att förkylningarna återvänder. Det tuffa 2022 medförde förbättrade strukturer och processer och ett tätare samarbete med våra partners. Därför ser jag med tillförsikt på 2023. Enzymatica står rustat för comeback", säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023, kl. 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com
Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.