04:43:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Episurf Medical är ett verksamma inom medicinteknik. Bolaget driver forskning och utveckling av produkter som används för behandling av broskskador. Episurfs primära fokus är riktat mot återhämtning av knäleder men bolagets implantat kan även appliceras på övriga leder. Episurf Medical befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-05 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2022-04-04 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-03-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-02-12 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-02 Årsstämma 2013
2013-04-03 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 Årsstämma 2012
2012-05-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-20 Split EPIS B 6:1
2011-06-30 Årsstämma 2011
2011-05-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-08-30 Extra Bolagsstämma 2010
2022-04-04 13:30:00

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf" eller "Bolaget") höll årsstämma måndagen den 4 april 2022. Stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Dennis Stripe, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk, Annette Brodin Rampe och Ulf Grunander till styrelseledamöter samt om omval av Dennis Stripe till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 425 000 kronor (1 300 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till ny revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 22 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp).

Högst 2 556 392 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 2 556 392 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till dotterbolaget Episurf Operations AB.

Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 3,57 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2022, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna.

Programmet innebär att högst 2 556 392 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 0,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.

Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 10 och lägga till en ny § 11 i bolagsordningen. Ändringarna gör det bl.a. möjligt för Bolaget att tillåta aktieägare att poströsta inför framtida bolagsstämmor.

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen