01:11:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
EQL Pharma är ett läkemedelsbolag. Idag innehas fokus inom utvecklingen av nischade läkemedel, vilket innefattar alltifrån läkemedel som används för diabetes, utvidgning av blodkärl, samt diverse infektioner och allergier. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. EQL Pharma grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-05-11 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-11-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-08-18 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2022-08-17 Årsstämma 2023
2022-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-10 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2021-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-18 Årsstämma 2022
2021-05-06 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-05-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-22 Årsstämma 2020
2018-08-22 Årsstämma 2019
2018-05-24 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2018-05-23 Bokslutskommuniké 2018
2017-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2017-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-05-15 Årsstämma 2018
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2017
2016-05-13 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2015-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-10-09 Extra Bolagsstämma 2016
2015-08-05 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-05-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2015-05-18 Årsstämma 2016
2015-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2015
2014-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-08-13 Extra Bolagsstämma 2015
2014-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-05-13 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2015
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2014
2022-07-08 08:30:00

Aktieägarna i EQL Pharma AB, org. nr 556713-3425, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 augusti 2022 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Stortorget 1 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 augusti 2022, och
  • skriftligen anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 augusti 2022 till EQL Pharma AB, Stortorget 1, 222 23 Lund. Anmälan kan också göras per telefon till 073-447 47 29 eller per e-post till anna.jonsson@eqlpharma.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 11 augusti 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.eqlpharma.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om instruktion för valberedningen.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Emanuel Eriksson (ordförande), representerande eget innehav, Christer Fåhraeus, representerande Fårö Capital AB, samt Rajiv I Modi, representerande Cadila Pharmaceuticals Ltd., föreslår att styrelsens ordförande Anders Månsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att Anders Månsson, Christer Fåhraeus, Linda Neckmar, Rajiv I Modi, Per Ollermark samt Per Svangren omväljs som styrelseledamöter, och att Christer Fåhraeus väljs som ny styrelseordförande. Anders Månsson har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida (www.eqlpharma.com) och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare att Deloitte AB väljs som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december 2022 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2023.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stortorget 1, 222 23 Lund samt på bolagets hemsida (www.eqlpharma.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 063 610 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.            

___________________

Lund i juli 2022

EQL Pharma AB (publ)

Styrelsen