08:07:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-31 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-31 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-10 Extra Bolagsstämma 2024
2024-01-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-05 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split EURI B 1000:1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-28 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2022-03-25 Årsstämma 2022
2022-01-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-03-16 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-09 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2018-04-06 Årsstämma 2018
2018-04-05 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2017-05-26 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-03 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2016-04-01 Årsstämma 2016
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-18 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2015-05-15 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-03 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2014-02-28 Årsstämma 2014
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-13 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2013-05-10 Årsstämma 2013
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2012-05-11 Årsstämma 2012
2012-04-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-12 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2011-05-11 Årsstämma 2011
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-31 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-14 Årsstämma 2010
2010-05-12 X-dag ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
European Institute of Science är verksamt inom hälsovård. Bolagets huvudfokus är inom utveckling av diagnostiska analyser som används för kliniska laboratorium, främst inom veterinär hälsa och för hund, katt och häst. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. European Institute of Science etablerades under 1990 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-06-10 14:04:20

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 10 juni 2024 fattades följande beslut:

  • Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2023 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att vinsten disponeras genom att 2 424 511 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 927 574 SEK överförs i ny räkning.

  • Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  • Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 3 000 kr med 1 500 per ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.

  • Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Dario Kriz (omval), Kirstin Kriz (omval), samt Rikard Krook (omval). Rikard Krook valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att välja Mazars AB som revisor med Anders Persson som huvudansvarig revisor för European Institute of Science AB för en mandatperiod om ett år.

  • Beslut om valberedning: Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av tre ledamöter som utses av bolagets tre största ägare / ägargrupperingar per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter skall tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot skall innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

  • Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare:    Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 - 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.