10:08:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Evolution Gaming Group är en B2B-leverantör inom livecasino. Livecasino utförs i realtid och spelen streamas via bolagets egenutvecklade plattform till datorer, mobiltelefoner och plattor. Bolagets portfölj består exempelvis av livespel inom roulette, blackjack och poker. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa, med privata aktörer som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning EVO 4.43 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Split EVO 1:5
2019-04-29 Ordinarie utdelning EVO 12.72 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-23 Ordinarie utdelning EVO 9.35 SEK
2018-04-20 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-24 Ordinarie utdelning EVO 4.34 SEK
2017-04-21 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-24 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning EVO 2.93 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2020-11-20 19:00:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDE¬HANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Den 24 juni 2020 offentliggjorde Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB (publ) ("NetEnt") att överlåta samtliga sina aktier i NetEnt till Evolution i utbyte mot 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i NetEnt ("Erbjudandet"). Erbjudandet omfattar både de onoterade A-aktierna och B-aktierna i NetEnt som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet är bl.a. villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Evolution blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i NetEnt (efter full utspädning). Baserat på preliminära beräkningar har aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande cirka 94 procent av samtliga aktier i NetEnt accepterat Erbjudandet. Den slutgiltiga sammanräkningen av antalet aktier som har lämnats in i Erbjudandet pågår fortfarande. Utfallet av denna sammanräkning förväntas offentliggöras omkring den 23 november 2020.

Rådgivare

Evolution har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 20 november 2020 klockan 19:00 CET.

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök www.b2bonlinecasino.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt. Erbjudandet kan i synnerhet inte accepteras av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA om de inte är s.k. qualified institutional buyers ("QIBs") (såsom definierat i Rule 144A i U.S. Securities Act of 1933 ("U.S. Securities Act")). Anmälningssedlar som lämnas av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, och anmälningssedlar som enligt Evolutions bedömning förefaller avse NetEnt-

aktier som innehas på uppdrag av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, kommer inte att accepteras. Genom att acceptera Erbjudandet kommer aktieägare i NetEnt, om de inte deltar med tillämpning av ovanstående undantag för QIBs, att anses intyga, för sin egen räkning och för alla personer för vilkas räkning de innehar NetEnt-aktier, att de inte befinner sig i eller har hemvist i USA (se avsnittet "Information till amerikanska aktieägare" nedan).

Detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA) där distribution av detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande eller Erbjudandehandlingen (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Evolution frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Evolution förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Evolutions kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Evolution har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Information till amerikanska aktieägare

Erbjudandet kan inte accepteras av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA om de inte är QIBs. Anmälningssedlar som lämnas av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, och anmälningssedlar som enligt Evolutions bedömning förefaller avse NetEnt-aktier som innehas på uppdrag av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, kommer inte att accepteras.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper eller ett erbjudande att förvärva eller utbyta värdepapper i USA. Erbjudandet genomförs i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act of 1934 och de lagar och regler som har införts i enlighet därmed. Evolution kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva tillämpliga krav enligt Regulation 14E, inklusive att säkerställa att förfarandereglerna enligt Rule 14e-1(b)-(d) efterlevs. Evolution-aktier får inte erbjudas eller säljas i USA förutom om registrering sker eller om något undantag är tillämpligt. Inget offentligt erbjudande avseende Evolution-aktier kommer att lämnas i USA. Evolution-aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med U.S. Securities Act eller relevant värdepapperslagstiftning i någon delstat, territorium eller jurisdiktion i USA och kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats i USA. Evolution-aktierna får således inte, direkt eller indirekt, erbjudas, säljas eller överföras i, till eller från USA. Varken den amerikanska värdepappersmyndigheten Securities and Exchange Commission eller någon annan amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet har godkänt eller underkänt Evolution-aktierna eller bedömt om detta pressmeddelande är korrekt eller fullständigt. Att påstå motsatsen utgör en brottslig handling.

Evolution och NetEnt är publika aktiebolag med säte i Sverige och är föremål för svenska förfarande- och informationsgivningsregler vilka skiljer sig från vissa regler som gäller i USA, däribland amerikanska takeover-regler och regler om s.k. proxy solicitation. Finansiell information i detta pressmeddelande kan ha upprättats i enlighet med icke-amerikanska redovisningsstandarder som eventuellt inte är jämförbara med finansiell information som offentliggörs av amerikanska företag eller av företag vars finansiella rapporter är upprättade i enlighet med god redovisningssed i USA.