15:32:45 Europe / Stockholm
2023-11-10 13:11:45
Flaggningsmeddelande i Active Biotech AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556223-9227 Active Biotech AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2023-11-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 282 663
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 282 663
Andel
 - aktier3,87813 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,87813 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,87813 % 10 282 663
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,75606 % 4 656 105
 
TOTALT5,63419 % 14 938 768
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter14 938 768
 - andel av rösträtter5,63419 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.