09:39:44 Europe / Stockholm
2022-10-31 10:19:27
Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556767-0541 Episurf Medical AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-10-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 323 293
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter13 323 293
Andel
 - aktier4,99645 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,97855 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,97855 % 13 323 293
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,03064 % 82 000
 
TOTALT5,00919 % 13 405 293
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 405 293
 - andel av rösträtter5,00919 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.