20:10:45 Europe / Stockholm
2024-04-15 13:41:47
Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556154-2381 Fingerprint Cards AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-04-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier30 435 812
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter30 435 812
Andel
 - aktier4,96804 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,45289 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,45289 % 30 435 812
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,29815 % 8 872 945
 
TOTALT5,75104 % 39 308 757
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter39 308 757
 - andel av rösträtter5,75104 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.