17:05:31 Europe / Stockholm
2023-11-13 10:22:24
Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556734-5359 Hansa Biopharma AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-11-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 059 591
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 059 591
Andel
 - aktier1,92533 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,0027 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,0027 % 1 059 591
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,17893 % 1 681 908
 
TOTALT5,18163 % 2 741 499
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 741 499
 - andel av rösträtter5,18163 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.