12:26:19 Europe / Stockholm
2021-02-17 15:46:56
Flaggningsmeddelande i Medivir Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556238-4361 Medivir Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-02-16
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 257 213
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 257 213
Andel
 - aktier8,1656 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter8,1656 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,1656 % 4 257 213
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,2585 % 656 120
 
TOTALT9,4241 % 4 913 333
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 913 333
 - andel av rösträtter9,4241 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 52 135 651 utestående aktier och röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.