12:44:57 Europe / Stockholm
2021-09-14 13:06:44
Flaggningsmeddelande i Nelly Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556035-6940 Nelly Group AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier924 998
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter924 998
Andel
 - aktier5,0013 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,0013 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0013 % 924 998
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0543 % 10 043
 
TOTALT5,0556 % 935 041
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter935 041
 - andel av rösträtter5,0556 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.