17:07:22 Europe / Stockholm
2024-02-15 14:57:32
Flaggningsmeddelande i Xbrane Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556749-2375 Xbrane Biopharma AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-02-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 332 839
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 332 839
Andel
 - aktier4,47106 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,47106 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,47106 % 1 332 839
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,63192 % 188 378
 
TOTALT5,10298 % 1 521 217
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 521 217
 - andel av rösträtter5,10298 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.