01:50:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-01 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2024-06-30 Årsstämma 2024
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-08-31 08:30:00
Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022 
  • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
  • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
  • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2022 
  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
  • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
  • Den har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Rörelsens intäkter, tkr - - - - -
Rörelseresultat, tkr -2 061 -4 192 -4 011 -7 673 -16 991
Resultat efter skatt, tkr -2 058 -4 191 -4 008 -7 673 -16 995
Balansomslutning, tkr 10 486 23 147 10 486 23 147 15 392
Periodens kassaflöde, tkr -1 652 -4 989 -5 027 -8 556 -16 071
Periodens kassaflöde per -0,12 -0,37 -0,37 -0,64 -1,20
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 9 820 22 362 9 820 22 362 14 847
Resultat per aktie före -0,15 -0,31 -0,30 -0,57 -1,27
och efter utspädning
(SEK)
Eget kapital per aktie 0,59 1,51 0,59 1,51 0,82
(SEK) 
Soliditet, % 76,08% 87,64% 76,08% 87,64% 71,23%

VD har ordet

GT-002 är vår längst framskridna GABAA-receptorstimulerare vars unika verkningsmekanism potentiellt öppnar nya möjligheter för effektiv behandling av flera neuropsykiatriska diagnoser. I den pågående dubbelblinda, placebokontrollerade fas 1-studien erhåller friska frivilliga försökspersoner GT-002 i en cross-over design där effekten av GT-002 undersöks med elektroencefalografi (EEG) och magnetröntgen (fMRI). Studien syftar till att kartlägga läkemedelskandidatens effekter på EEG signalerna och även var i hjärnan dessa signaler har sitt ursprung.

På grund av en mindre justering av studieprotokollet har vi fått en viss fördröjning av studiestarten. Målet med denna förändring är att tidigarelägga tillgången till studieresultat som potentiellt kan användas vid diskussioner med möjliga samarbetspartners under senare delen av 2022. I stället för att avvakta med analys av EEG/fMRI resultaten till samtliga 24 försökspersoner erhållit alla doser kommer i stället analys av 4 individer göras under hösten 2022 och analysen av de resterande 20 försökspersonerna efter att den sista personen erhållit den sista dosen, vilket beräknas ske mot slutet av Q1 2023.

Gabather lämnade under våren in två forskningsansökningar för studier av GT-002 - en unik möjlighet att potentiellt finansiera mer omfattande prekliniska och kliniska studier med GT-002 via forskningsanslag. Gabathers ansökningar fick en hög rankning, men konkurrensen var mycket hård och ingen av ansökningarna om forskningsfinansiering blev beviljade. Möjligheten till att lämna in nya uppdaterade ansökningar vid senare ansökningstillfällen uppmuntrades och vi kommer under hösten att uppdatera ansökningarna och lämna in dessa igen för en ny granskningsomgång.

Den terapeutiska potentialen hos läkemedelssubstanserna som vi utvecklar är tydlig och behovet av nya behandlingar för neuropsykiatriska sjukdomar är stort, vilket stärker oss i den fortsatta utvecklingen av våra substanser. Vi ser fram emot en spännande höst med intressanta resultat som leder oss vidare till vårt huvudsakliga mål, att ge patienter med psykiatrisk sjukdom tillgång till effektiva behandlingar.

Södertälje den 31 augusti 2022

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 31 augusti 2022