01:07:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-01 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2024-06-30 Årsstämma 2024
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 X-dag ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2024-05-30 08:30:00
Första kvartalet (jan-mar)
  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -3 188 tkr (-2 042)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,18 SEK (-0,15)
Väsentliga händelser under första kvartalet (jan - mar) 2024 
  • Gabather meddelade den 7 mars positiva initiala resultat från EEG/fMRI "target engagement" studien. Studien uppnådde både det primära målet att konfirmera en optimal säkerhetsprofil för läkemedelskandidaten GT-002 som tolererades väl samt det sekundära målet att påvisa GT-002 påverkan på hjärnaktiviteten.
  • Den 18 mars skickade Gabather in två nya patentansökan för nya upptäckter gällande effekter av GT-002 för behandling av psykiatriska sjukdomar.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
  • Den 10 april kommunicerades att Gabather inleder ett samarbete med "Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research" i Danmark med avsikt att genomföra en klinisk fas II studie med GT-002 för patienter diagnosisterade med schizofreni. Fas II-studien, som är budgeterad till cirka 18,6 MSEK, är till största delen finansierad av Innovation Fund Denmark.
  • Gabather offentliggjorde den 26 april utfallet av utnyttjandet för teckningsoptioner av serie TO5. Totalt utnyttjades 789 590 Teckningsoptioner, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,6 procent, för teckning av 789 590 nya aktier till teckningskursen 1,30 SEK per aktie. Gabather tillfördes därmed cirka 1,0 MSEK före emissionskostnader.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning, tkr - - -
Rörelseresultat, tkr -3 188 -2 042 -9 474
Resultat efter skatt, tkr -3 181 -2 032 -9 437
Balansomslutning, tkr 4 147 10 516 7 364
Periodens kassaflöde, tkr 1 251 1 239 -5 157
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,07 0,09 -0,36
Periodens kassaflöde per aktie exkl nyemission (SEK) 0,07 -0,14 -0,58
Likvida medel, tkr 2 366 7 511 1 115
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,18 -0,15 -0,65
Eget kapital per aktie (SEK)  -0,15 0,31 0,03
Soliditet, % -64,99% 43,76% 6,60%

VD har ordet

GT-002 har nu genomgått tre kliniska prövningar på friska frivilliga och visat sig vara säker och väl tolererad. Analys av resultaten från EEG/fMRI "target engagement"-studien vid 2CA-kliniken i Portugal pågår och vi ser nya intressanta preliminära EEG och fMRI-resultat. Resultaten visar bland annat att utslagen i EEG alfafrekvensbandet påverkas av GT-002, till skillnad mot Lorazepam, över olika hjärnregioner. Dessa resultat, i kombination med avsaknaden av negativa effekter, stärker vår övertygelse om att GT-002 är ett unikt, selektivt och säkert terapeutiskt alternativ för flera neuropsykiatriska tillstånd.

Styrkan i EEG-alfafrekvensbandet är en indikator på kognitiva aktiviteter som exempelvis uppmärksamhet, avslappning och ångest. Att modulera styrkan i EEG-alfafrekvensbandet kan därför ha betydelse vid behandling av olika neuropsykiatriska tillstånd. Detta särskilt för att hantera negativa symtom vid schizofreni, då symtomen vid schizofreni har visat sig vara förknippade med reducerad styrka i EEG-alfafrekvensbandet.

De preliminära resultaten, som är mycket lovande, har lett till nya innovationer och möjliga patent kring GT-002. Vi lämnade därför i början av året in två nya patentansökningar till den amerikanska patentmyndigheten för att ytterligare stärka skyddet runt GT-002 och behandling av olika neuropsykiatriska diagnoser.

Förberedelserna för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002 pågår. Under våren meddelade vi att en klinisk fas 2-studie med GT-002 för patienter med schizofreni kommer att påbörjas under senare delen av 2024. Fas 2-studien är till största delen finansierad av Innovationsfonden Danmark (IFD). Den treåriga studien kommer att genomföras vid Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research (CNSR) i Danmark med professor Bjørn H. Ebdrup som huvudansvarig prövare. CNSR är ett välrenommerat psykiatriskt centrum med lång erfarenhet av att behandla patienter med olika neuropsykiatriska störningar. Resultaten från studien kommer att publiceras i akademiska tidskrifter och Gabather behåller all GT-002 relaterad intellektuell egendom. 

Affärsutvecklingsarbetet pågår parallellt med övrig verksamhet. Resultaten från de kliniska studierna, särskilt resultaten från "target engagement"-studien, har gett oss nya möjligheter till fördjupade diskussioner med olika läkemedelsföretag och ökat utsikterna till att hitta rätt partnerskap för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002.

Vi arbetar nu vidare emot nästa delmål, att ingå ett samarbetsavtal med ett läkemedelsbolag för att genomföra större kliniska prövningar i patienter med olika neuropsykiatriska diagnoser och nå vårt huvudmål att skapa unika behandlingsalternativ för olika neuropsykiatriska sjukdomar.

Södertälje, den 30 maj 2024

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABA\A\-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABA\A\-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Corpura är Bolagets Certified Adviser.

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.