23:19:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-02-17 08:45:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 17 februari 2023, inleds teckningsperioden i Gabather AB:s (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") företrädesemission av högst 3 406 822 aktier ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 6 mars 2023. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal.

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Gabathers hemsida, www.gabather.com, och Aqurats hemsida, www.aqurat.se.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolagets läkemedelskandidat GT-002 genomgår ett brett kliniskt fas I-program bestående av tre delar. De två första delarna har genomförts framgångsrikt där säkerhet och farmakokinetik studerats i friska frivilliga individer. Resultaten visar att läkemedelskandidaten tolereras väl och att farmakokinetiken är mycket bra. I den pågående fas I-studien, som är den tredje och sista delen av fas I-programmet, studeras även GT-002:s interaktion med GABA\A\-receptorn och effekten på hjärnaktivitet med EEG och fMRI. Preliminära data från den studien visar intressanta skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna. Fullständiga resultat från studien kommer vara Bolaget tillhanda under andra kvartalet 2023. Parallellt med dessa framsteg utvecklar Gabather nya potentiella läkemedelskandidater baserat på Bolagets två patentfamiljer.

Gabathers strategi är att ingå avtal med ett läkemedelsbolag för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002. Bolaget kommer intensifiera affärsutvecklingen och för att ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal avser Bolaget inleda ett samarbete med en affärsutvecklingspartner med ett väl utvecklat internationellt nätverk inom läkemedelsindustrin. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets partnerstrategi, samt vidareutveckling av en ny läkemedelskandidat, genomför Gabather förestående Företrädesemission.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Gabather beslutade den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2023, att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
  • Företrädesemissionen omfattar högst 3 406 822 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2023 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen gav en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,80 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Gabather (pre-money) om cirka 51,8 MSEK.

Preliminär tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.
  • 17 februari - 1 mars 2023: Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market.
  • 17 februari - 6 mars 2023: Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
  • 17 februari 2023 - fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket: Handel i betalda tecknade aktier (BTA).
  • 8 mars 2023: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABA\A\-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABA\A\-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Gabather i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.