16:41:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2018-11-07 16:00:00

Kommentar till delårsrapporten - Styrelseordförande Claes Tellman

Jag var oerhört hoppfull i samband med VD-bytet där den inom spelbranschen meriterade Mike Doyle blev bolagets nya verkställande direktör i slutet av maj 2018, efter att ha tjänstgjort som bolagets operativa chef under drygt två månader. Strax därefter genomfördes en nyemission med företrädesrätt som blev övertecknad och tillförde bolaget välbehövlig likviditet.

Trots de på papperet - och i känslan - bra förutsättningarna som förelåg har inga nya förfinansierade spelutvecklingsuppdrag ännu kunnat tecknas. Styrelsen har sedan en tid tillbaka förberett åtgärdsplaner för att minska kostnadsmassan i koncernen. Detta innebär att dotterbolaget Red Fly i Austin, givet att inga nya uppdrag kommer in innan denna månads utgång, kommer att behöva drivas vidare med kraftigt reducerad kostnadsmassa och färre anställda.

Jag för avtalsdiskussioner med Chimney Group om ett ändamålsenligt samarbetsavtal sedan ett par veckor tillbaka med förväntan att det snart skall vara på plats. Nästa fas blir att hålla möten med potentiella köpare av projektet där större plattformsägare av streaming-tjänster är den primära målgruppen. Som säljstöd kommer en prototyp som Gaming Corps och Chimney Group gemensamt tagit fram att kunna visas. Även i ett scenario med mindre kapacitet i studion i Austin bedöms samarbetet med Chimney Group kunna genomföras, givet att projektet kan säljas och därmed finansieras.

Som kommunicerades förra veckan har styrelsen genomfört en grundlig städning i Gaming Corps balansräkning. Salsa Games klarade sig bäst i de konservativa nedskrivningstest som resulterade i att upptagna värden i balansräkningen om ca 13,5 MSEK skrevs ned, vilket även påverkade tredje kvartalets resultat med samma belopp.

Med facit i hand har 2018 hittills snarare varit ett stålbad än ett år då Gaming Corps har kunnat skapa en stabil verksamhet med positiva kassaflöden, men trots den mycket utmanande situationen är jag i grunden fortsatt hoppfull att Gaming Corps kommer att kunna utvecklas positivt.

Claes Tellman,
Styrelseordförande Gaming Corps AB

Det tredje kvartalet i sammandrag:
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0 MSEK) i moderbolaget och 5,2 MSEK (4,8 MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,2 MSEK) i moderbolaget och -5,2 MSEK (-0,6 MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17,7 MSEK (-1,3 MSEK) i moderbolaget och -19,3 MSEK (-0,8 MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
 • Gaming Corps kommenterar den orena revisionsberättelsen från senast avgiven årsredovisning (https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-kommenterar-revisionsberattelsen- hanforlig-till-senast-avgiven-arsredovisning,c2573254) i mitten av juli 2018.
 • Gaming Corps anlitar PlayMagic för utveckling av sex st kasinospel i mitten av juli 2018. Affären är värd ca 1,8 MSEK och spelen bedöms ge dotterbolaget Salsa Games en tillräcklig stor portfölj av kasinoslots för att framgångsrikt kunna få ut speltitlarna mot kasinooperatörer och aggregatorer av kasinoprodukter.
 • Gaming Corps VD, Mike Doyle, kommenterar i slutet av juli 2018 att fokus ligger att teckna avtal om förfinansierade uppdrag med förhoppningen att ett par sådana skall kunna slutas under det tredje kvartalet 2018.
 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om cirka 2,8 MSEK i slutet av augusti 2018. Efter emissionen är samtliga förehavanden med förmedlingsparterna i Kung Fu-Factory-affären (GEM och Majestic Insight Holding) reglerade.
 • Gaming Corps VD Mike Doyle kommenterar efter periodens utgång i början av oktober 2018 att diskussioner om nya work-fire-hire uppdrag fortskrider samtidigt som det bekräftas att inga nya avtal ännu har kunnat slutas.
 • Gaming Corps kallar aktieägarna till extra bolagsstämma efter periodens utgång den 8 november 2018 i början av oktober 2018. På den föreslagna dagordningen finns val av styrelse samt minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
 • Gaming Corps meddelar efter periodens utgång i slutet av oktober 2017 att den kommande delårsrapporten kommer att tidigareläggas till den 7 november 2018.
 • Gaming Corps offentliggör koncernens preliminära intäkter och rörelseresultat för tredje kvartalet efter periodens utgång i början av november 2018 med intäkter om ca 5,3 MSEK och ett rörelseresultat (EBIT) som förväntas uppgå till ca -19,3 MSEK, vilket är betydligt sämre än marknadens förväntningar för perioden. Försämringen härleds till nedskrivningar av balansposter i moderbolaget om ca 13,5 MSEK som belastar resultatet med samma belopp under perioden.

Delårsrapporten i sin helhet är bifogad samt finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gamingcorps.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB
Email: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2018 kl. 16.00 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.