16:10:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2018-01-25 08:30:00

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget"), 556964-2969, torsdagen den 22 februari 2018 kl. 16:00 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 (våning 15) i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15:30. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar, inkl. lördagar, före bolagsstämman, d.v.s. fredagen den 16 februari 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi AB, 753 33 Uppsala eller via e-post ir@gamingcorps.com senastden 16 februari 2018 kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 februari 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.gamingcorps.com och sänds till aktieägare som begär det.  

  

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 

7. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

8. Val av styrelse samt styrelseordförande 

9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

a)      Ändring av aktiekapitalets gränser 

b)      Ändring av antalet aktier  

10. Förslag till beslut om teckningsoptioner m.m. 

11. Avslutande av årsstämman 

  

Handlingar till stämman 

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.gamingcorps.com.  

  

Stockholm den 22 januari 2018 

Gaming Corps AB 

STYRELSEN