17:55:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Ordinarie utdelning GPG 0.00 SEK
2024-05-02 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Ordinarie utdelning GPG 0.00 SEK
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning GPG 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2021-11-18 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2021-05-10 Ordinarie utdelning GPG 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-18 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2020-11-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2020-05-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2020-04-27 Ordinarie utdelning GPG 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2019-09-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2019-02-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2018-11-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2018-08-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2018-02-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2017-11-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2017-08-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2017-05-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-02-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2016-11-17 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2016-08-18 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62
2016-05-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.63
2016-02-19 Kvartalsutdelning GPG PREF 2.62

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Genova Property Group är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter och är aktiva i hela värdekedjan. Affärssegmenten innefattar fastighetsförvaltning, bostadsproduktion och samhällsutveckling där fastighetsbeståndet består av bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Verksamheten är huvudsakligen geografisk fokuserad till nordiska storstäder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2020-06-24 08:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

I det pågående erbjudandet om teckning och förvärv av stamaktier i Genova Property Group AB (publ) ("Genova" eller "Bolaget") har hittills anmälningar mottagits överstigande erbjudandets storlek inklusive full övertilldelning, d.v.s. överstigande 11 500 000 stamaktier. Mot denna bakgrund har styrelsen för Genova i samråd med Carnegie beslutat att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare till och med den 26 juni 2020 från tidigare 29 juni 2020. 

Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten pågår fortsatt som tidigare meddelat till och med den 29 juni 2020. Beräknad första dag för handel i Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm är fortsatt den 30 juni 2020 och beräknad likviddag är fortsatt den 2 juli 2020.

Fullständig information om villkoren i det pågående erbjudandet återfinns i det prospekt som upprättats av Bolaget med anledning av erbjudandet och noteringen av stamaktierna på Nasdaq Stockholm, vilket godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes av Bolaget den 18 juni 2020. Prospektet finns tillgängligt Bolagets webbplats, www.genova.se, samt på Carnegies webbplats för pågående erbjudanden, www.carnegie.se, Swedbanks webbplats www.swedbank.se/prospekt och på Avanzas webbplats, www.avanza.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 8.00 CEST.

Genova Property Group - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm - www.genova.se

Om Genova

Genova grundades 2006 och är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Genovas preferensaktier är sedan den 12 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Affärsidén är att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning.

Den 31 mars 2020 bestod Genovas fastighetsportfölj av 44 förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde om totalt 4 097,5 Mkr, en uthyrbar yta om totalt 173 540 kvm och ett totalt årligt hyresvärde om 231 Mkr. Förvaltningsfastigheterna är uppdelade i kategorierna kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Kommersiella fastigheter utgör 63 procent av det totala fastighetsvärdet, 71 procent av den totala uthyrbara ytan och 61 procent av det totala årliga hyresvärdet. Samhällsfastigheter utgör 37 procent av det totala fastighetsvärdet, 29 procent av den totala uthyrbara ytan och 39 procent av det totala årliga hyresvärdet. Den 31 mars 2020 omfattade Genovas projektportfölj 344 126 kvm uthyrbar yta, varav 70 procent utgörs av hyresbostäder och samhällsfastigheter som Genova avser utveckla för egen långsiktig förvaltning, och 30 procent av bostadsrätter och kommersiella fastigheter. 87 procent av byggrätterna återfinns i Storstockholm och Uppsalaregionen. Den 31 mars 2020 hade Genova 473 bostäder, varav 35 hotellrum, i pågående byggnation. Geografiskt är Genovas fastighetsportfölj koncentrerad till främst Storstockholm och Uppsalaregionen. 62 procent av det totala fastighetsvärdet, 59 procent av den totala uthyrbara ytan samt 57 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter i Storstockholm, 30 procent av det totala fastighetsvärdet, 28 procent av den totala uthyrbara ytan samt 32 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter i Uppsalaregionen och 8 procent av det totala fastighetsvärdet, 13 procent av den totala uthyrbara ytan samt 11 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter på andra platser.

Genovas preferensaktier är sedan den 12 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Genova i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), annan än Sverige, där Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande Delegerade Förordningar ("Prospektreglerna") är tillämpliga, riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektreglerna.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan identifieras genom uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "eftersträvar" och "kanske", liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.