11:25:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-10 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2014-06-05 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2013-05-30 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-15 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2012-06-14 Årsstämma 2012
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-15 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2011-06-14 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-26 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-09 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2010-06-08 Årsstämma 2010
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-30 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Glycorex Transplantation är verksamt inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Bolagets huvudprodukt Glycosorb-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare. Transplantation med hjälp utav bolagets produkt utförs på global nivå. Glycorex Transplantation grundades år 1996 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-25 10:00:00

Aktieägarna i GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 november 2023 kl. 10.00 i Ideon Gateway/Elite Hotel, 2 vån, lokal Tera, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels den 8 november 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels senast den 10 november 2023 anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 10 november 2023.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till Glycorex Transplantation AB, Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller genom e-mail till bolagsstamma@glycorex.com.I anmälan skall anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefon dagtid och eventuella biträden (högst två) som medföljer på stämman. Om du också anger e-postadress skickar bolaget via mail en bekräftelse på anmälan. Anmälan skall ha kommit bolaget till handa senast den 10 november 2023. Om aktieägare företräds av ombud eller, vid juridisk person, av ställföreträdare skall daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt och behörighetshandlingar tas med till stämman. Bolaget tillhandahåller formulär för fullmakt för den aktieägare som så önskar.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

7. Fastställande av arvoden till styrelsen

8. Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra bolag

9. Val av styrelse, styrelsesuppleant och styrelseordförande

10. Stämman avslutas.

Bakgrund

Samtliga ledamöter i styrelsen inklusive ordföranden och suppleanten har meddelat att de lämnar sina uppdrag i förtid i samband med denna extra bolagsstämma. Bolagets ägare ska därför välja nya ledamöter.

Ordförande på stämman - punkt 1

Styrelsen föreslår följande:

-  Ordförande på årsstämman: Advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin. Vid dennes förhinder utser styrelsen ny ordförande.

Arvode till styrelsen- punkt 7

Styrelsen föreslår tills vidare att gällande beslut om arvode fortsätter, dvs. att ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 90 000 kr per ledamot samt suppleant erhåller 20 000 kr per suppleant.

Förslag i övrigt

Eftersom denna kallelse skickats med kort varsel efter besked om styrelsens avgång finns för närvarande inte några förslag till antal styrelseledamöter eller kandidater till styrelsen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Valberedningen ges möjlighet lämna förslag till val av ledamöter. Enskilda aktieägare äger också rätt att lämna förslag till val av ledamöter. Förslag kan mailas till bolagets advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin, hs@framlaw.se.Inkomna förslag publiceras löpande på bolagets hemsida. Den extra bolagsstämman beslutar slutligt om antalet ledamöter och vilka personer som väljs till styrelsen.

Upplysningar på stämman, dokumentation m.m.

Styrelsen och VD kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolaget har utfärdat 3 268 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 70 585 983 B-aktier med 1 röst per aktie, totalt 73 853 983 aktier representerandes sammanlagt 103 265 983 röster.

Dokumenten inför stämman finns på bolagets webbplats: www.glycorex.com.

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande på stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. På hemsidan finns ytterligare information om Glycorex behandling av personuppgifter. 

Lund i oktober 2023

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ)