22:47:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-10-03 22:07:21

Styrelsen i Idogen AB (publ) meddelar idag att man beslutat att ytterligare intensifiera sitt fokus på IDO 8-programmet. Inom kort kommer Idogen att starta den kliniska fas I/IIa-studien av läkemedelskandidaten inom IDO 8-programmet för patienter som lider av blödarsjuka vilka har utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga faktor VIII-behandling, vilket blir bolagets hittills viktigaste milstolpe.Beslutet att göra tillfälligt uppehåll i IDO T och IDO AID programmen i kombination med andra effektiviseringar gör att bolaget kraftigt kan sänka de löpande kostnaderna.

Kliniska experter inom blödarsjuka har inför starten av den kliniska studien identifierat att bolagets cellterapi skulle kunna ersätta den kostsamma och för patienterna besvärliga induktionsbehandlingen (ITI). En cellterapi som skulle kunna reducera eller eliminera inhibitorer hos patienter som drabbas av sådana antikroppar har en tydlig fördel och skulle kunna bli användbar för en patientpopulation som är ca tre gånger så stor jämfört med vad bolaget tidigare har kommunicerat. Därmed har det kommersiella värdet potential att bli väsentligt mycket större än vad som tidigare antagits.

Ett positivt utfall i IDO 8-programmet kommer att validera teknologiplattformen, s.k. proof of concept (PoC). Förutom IDO T programmet har bolaget i dagsläget identifierat ett hundratal autoimmuna sjukdomar som bedöms kunna behandlas och en handfull av dessa, som orsakas av kända antigen, förväntas kunna använda samma utvecklingsprocess som IDO 8.

Joakim Söderström, ordförande:
"Att vi nu accelererarvår satsning och fokus på IDO 8-programmet är ett strategiskt vägval för att maximera värdet på bolaget här och nu - och på medellång sikt. Genom detta offensiva vägval vill styrelsen försäkra sig om att vi fullt ut fokuserar våra resurser på att uppnå proof of concept samtidigt som vi effektiviserar verksamheten och därmed väsentligt sänker de löpande kostnaderna för bolagets dagliga drift. I egenskap av bolagets enskilt största ägare är jag övertygad om att detta är rätt väg att gå för att bäst ta tillvara aktieägarnas intressen. Med en patientgrupp på cirka 18000 patienter på målmarknaden för IDO 8, och ett preliminärt uppskattat behandlingspris på minst 1 MUSD, är den totala marknadspotentialen mycket stor"

Tf. vd Christina Herder kommenterar:
"Vår cellterapi skulle kunna ge patienter ett nytt och bättre alternativ till dagens induktionsbehandlingbehandling med faktor VIII, s.k. ITI (Immune Tolerance Induction), en mycket krävande och kostsam behandling. I och med dagens beslut får vi nu möjlighet att fokusera fullt ut på vårt viktiga IDO 8-program."

Om IDO 8 uppvisar god säkerhet, tolerabilitet och effekt i våra studier bedömer vi att IDO 8 kommer kunna ta en betydande andel av denna marknad eftersom det i dagsläget saknas effektiva alternativ för denna patientgrupp."

Minskade löpande bolagskostnader

Beslutet att minska de löpande bolagskostnaderna genom att göra ett tillfälligt uppehåll i det prekliniska IDO T programmet kommer, exklusive kostnaden för IDO 8-studien, sänka de sammanlagda budgeterade bolagskostnaderna med cirka 66 % 2023 jämfört med 2022. När proof of concept uppnåtts inom IDO 8-programmet kan arbetet med IDO T återupptas och nya program startas.

De effektiviseringar och omprioriteringar bolaget gör kommer innebära en väsentligt lägre kostnadsmassa än vad bolaget tidigare haft.  Bolaget arbetar parallellt med ansökningar för FoU anslag; tidigare beviljades bolaget ett anslag på 2,9 miljoner euro från EU:s ramprogram Horizon 2020.

Samtal kommer att inledas med fackliga organisationer för att anpassa organisationen.

Idogens kvartalsrapport för kvartal tre kommer att lämnas 25 november (tidigare meddelat 18 oktober).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:
Vator Securities AB.

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2022 kl. 08:01

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna programIDO 8, på väg in i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T och autoimmuna sjukdomar, IDO AID.Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com