20:08:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 X-dag ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-12-13 15:01:00

Idag, den 13 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och fastställande av arvode åt styrelseordföranden

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma samt att arvode till styrelseordföranden Agneta Edberg ska utgå med samma belopp som beslutades vid årsstämman den 4 maj 2022, proportionerat för mandatperioden intill nästa årsstämma, innebärande att styrelsearvode ska utgå med 150000 SEK till Agneta Edberg.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras. Vilka gränser som slutligen registreras vid Bolagsverket beror på hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen (se definition nedan).

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 8 november 2022 om företrädesemission av högst 218 613999 aktier ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 16 december 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 20 december 2022 - 13 januari 2023.Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst15 302 979,93SEK.

Lund den 13 december 2022

Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf. VD, Idogen AB

Tel: +46 70374 71 56

E-post:christina.herder@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2022 kl. 15.01 CET.

Certified Advisor:

Vator Securities

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s.k. ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t.ex. inom transplantation, IDO T, samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com.