21:35:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-29 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2023-04-26 Årsstämma 2023
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-29 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2021-03-26 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-30 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2020-03-27 Årsstämma 2020
2020-03-06 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-01 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2019-03-29 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-02 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-04-21 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-04-15 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Implementa Sol är verksamma inom energisektorn. Bolaget är idag en certifierad solcellsinstallatör och vidaresäljer solenergiprodukter och tillbehör till både privat- och företagskunder med fokus på lantbruk, ridhus och industri samt större villor. Bolagets solcellsprodukter kan användas både på fastigheter samt fordon. Huvudkontoret ligger idag i Staffanstorp.
2024-02-12 16:00:00

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 mars 2024, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 11 mars 2024 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 500 000 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0,0209 kr per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

7. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

8. Stämmans avslutande.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast 22 februari 2024.

Denna information är sådan som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 16:00 CET.