11:05:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus mot framställning och utvecklande av laboratorieinstrument. Instrumenten används för att mäta partiklar i inandningsluften och hur luftens sammansättning påverkar lungorna. Bolaget säljer produkter under varierade varumärken, främst på den europeiska marknaden. Inhalation Sciences Sweden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
2023-08-29 08:30:00

(Stockholm, Sverige, 29 augusti 2023) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök:  http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

VD kommenterar

Under det andra kvartalet har vi fortsatt leverera på våra strategiska mål med fokus på kommersiella aktiviteter där omsättningen ökade med 36 % jämfört med samma period förra året. Försäljningen i form av ny orderingång har också fortsatt i rätt riktning med en ökning på över 500 % i jämförelse med samma period året innan. Förutom de återkommande kunderna på IRS sidan, är vi väldigt nöjda att våra internationella distributörer nu har kommit i gång med försäljningen på flera marknader. Vi fortsätter i linje med vår satta strategi att öka fokus på IRS och detta återspeglar sig i vår pipeline där majoriteten av förfrågningarna härrör just Inhalationstjänster. Strategin att öka vårt kommersiella fokus på tjänster har varit framgångsrik och under det första halvåret 2023, har 54% av totala försäljningen genererats av vårt tjänstesegment, IRS.

Ett annat viktigt strategiskt mål för oss är positivt kassaflöde i slutet av 2023. Genom ett fantastiskt kommersiellt och operationellt arbete av hela ISAB-teamet, har vi kunnat komma i princip i mål redan vid slutet av det andra kvartalet, där resultatet har förbättrats avsevärt med 97 % jämfört med samma period förra året.

Det pågående forskningssamarbetet med amerikanska FDA fortlöper enligt plan och vi fortsätter genomföra den experimentella delen parallellt med våra egna IRS arbeten.

Efter den genomförda finansieringsprocessen, har vi nu säkrat likviditet för att accelerera vår tillväxtresa samt återbetala existerande lånekredit.

Vi är fortsatt intresserade av strategiska samarbetsformer och är i kontinuerlig dialog med partners inom inhalationsforskning som kan komplettera våra tjänster och utvidga vår portfölj.

Det första halvåret 2023 och i synnerhet det andra kvartalet, har visat en mycket stark utveckling både med avseende på försäljning, omsättning och resultat där vi är väldigt nära kassaflödespositivitet. Arbetet fortsätter dock och vi kommer att behöva bygga vidare på detta momentum för att leverera våra förväntade resultat under kommande kvartal och utgången av 2023.

Huddinge den 29 augusti 2023

Manoush Masarrat

VD

Sammanfattning av delårsrapporten

Under det andra kvartalet, har vi fortsatt leverera på våra strategiska mål med fokus på kommersiella aktiviteter där omsättningen ökade med 36 % jämfört med samma period förra året. Försäljningen i form av ny orderingång har också fortsatt i rätt riktning med en ökning på över 500 % i jämförelse med perioden året innan. Förutom de nya och återkommande kunderna för IRS tjänsterna, är vi också nöjda med att våra internationella distributörer nu har kommit i gång med försäljningen på flera marknader.

Ett annat viktigt strategiskt mål för oss är att uppnå positivt kassaflöde i slutet av 2023. Genom ett fantastiskt kommersiellt och operationellt arbete av hela ISAB-teamet har vi i princip levererat på detta mål redan under det andra kvartalet, där resultatet har förbättrats med 97 % jämfört med samma period förra året. Vi bibehåller fokus på detta och arbetar mot att lönsamheten i bolaget ska vara uthållig.

April - Jun 2023
 • Nettoomsättning 5 788 tkr (4 241)
 • Rörelseresultat -107 tkr (-4 037)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,02 SEK (-0,36)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,02 SEK (-0,36)

 • Orderingång under perioden 4 689 tkr (764)

 • Orderstock vid periodens utgång  9 348 tkr (4 334)
Jan - Jun 2023
 • Nettoomsättning 9 026 tkr (6 301)
 • Rörelseresultat -2 206 tkr (-7 413)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,19 SEK (-0,66)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,17 SEK (-0,66)

 • Orderingång under perioden 7 218 tkr (3 525)

 • Orderstock vid periodens utgång 9 348 tkr (4 334)

Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet apr-jun 2023
 • Den 6 april informerade bolaget om styrelsens beslut om en nyemission om cirka 17,1 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 • Den 12 maj offentliggjorde bolaget utfallet av den företrädesemissionen av aktier som bolaget hade annonserat om den 6 april. Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,0 % procent och cirka 57,0% tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 13,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
 • Den 22 maj meddelade bolaget om en ny order på 53 000 EURO från en återkommande kund som är ett stort globalt läkemedelsföretag. Ordern är för nya moduler till kundens existerande PreciseInhale plattform.
 • Den 25 maj informerade bolaget om det stora europeiska samarbetsprojektet APRINHA , där ISAB kommer att tilldelas 125 000 EURO för sitt bidrag över en 36 månadsperiod.
 • Den 21 juni meddelade bolaget om en ny IRS order på 98 000 EURO från en amerikansk återkommande kund för sin In-vitro modul DissolvIt.
 • Den 27 juni informerade bolaget om en ny order på PreciseInhale instrument med tillhörande moduler på 125 800 EURO. Denna order genererades från en internationell distributör i Asien.
 • Den 28 juni informerade bolaget om en ytterligare instrument-order från en distributör i Asien på 94 000 USD.
Väsentliga händelser under rapportperioden jan-jun 2023
 • Den 16 januari, lyfte bolaget en del av lånekrediten med en summa på 1 800 000 SEK.
 • Den 31 januari meddelade bolaget om en IRS (Inhalation Research Services) order från ett nytt amerikanskt läkemedelsbolag med ett värde på 914 000 SEK.
 • Den 7 mars informerade bolaget att man fått bekräftelse på en IRS order värd 118 480 EUR varav 50 000 EUR har redan betalats.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
 • Den 6 juli informerade bolaget om att företrädesemissionen som avslutades den 9 maj 2023 har slutregistrerats.
 • Den 23 augusti meddelade bolaget om att det lån på 1,8 MSEK som ISAB lyfte den 16 januari 2023, planeras att återbetalas till långivarna i slutet av augusti. Totala kostnaden inklusive uppläggningsavgift samt ränta är cirka 2,6 MSEK.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2023Apr 2022Apr 2023Jan-jun 2022Jan-jun 2022Jan-dec
-jun -jun
Nettoomsättning, tkr 5 788 4 241 9 026 6 301 12 194
Rörelseresultat, tkr -107 -4 037 -2 206 -7 413 -12 026
Resultat efter -259 -4 063 -2 535 -7 465 -12 125
skatt, tkr
Balansomslutning, 23 287 17 350 23 287 17 350 12 985
tkr
Periodens kassaflöde, 7 591 -5 007 9 361 -9 405 -12 556
tkr
Periodens kassaflöde 0,50 -0,44 0,71 -0,83 -1,1
per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 11 200 4 990 11 200 4 990 1 839
Resultat per aktie -0,02 -0,36 -0,19 -0,66 -1,07
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -0,02 -0,36 -0,17 -0,66 -1,07
efter utspädning
(SEK)
Eget kapital, tkr 14 808 12 213 7 553 12 213 7 553
Eget kapital per 0,98 1,07 0,98 1,07 0,66
aktie (SEK)
Soliditet, % 63,59% 70,39 58,17% 70,39% 58,17%
Forsknings-och 38,99% 41,29 38,69% 21,93% 40,80%
utvecklingskostnader/
rörelsekostnader, %
Antal aktier 15 167 11 375 15 167 637 11 375 734 11 375 734
637 734

Flerårsöversikt
Tkr 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 12 194 9 422 10 137 8 949 5 441
Resultat efter finansnetto -12 125 -16 609 9 875 -4 345 -11 883
Balansomslutning 12 985 26 112 18 488 23 198 19 653
Soliditet, %, 58 75 57 22 55
Medeltal anställda 9 9 8 7 6