10:23:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus mot framställning och utvecklande av laboratorieinstrument. Instrumenten används för att mäta partiklar i inandningsluften och hur luftens sammansättning påverkar lungorna. Bolaget säljer produkter under varierade varumärken, främst på den europeiska marknaden. Inhalation Sciences Sweden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
2024-05-28 08:00:00

(Stockholm, Sverige, 28 maj 2024) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2024 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök:

http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

VD kommenterar

Första kvartalet kom in starkt med en ökad omsättning på 17% jämfört med samma period året innan. Vi har också ett fortsatt förbättrat rörelseresultat genom kontinuerlig kostnadskontroll samt en effektiviserad organisation som är dimensionerad för nå lönsamhet i närtid och leverera tillväxt enligt vår plan.

Genom vår satsning på expansion av våra inhalationstjänster, ser vi ett stort intresse och en ökad pipeline av förfrågningar och dialog förs med ett stort antal potentiella kunder. Konvertering till ordrar har varit långsammare i Q1 än förväntat bland annat på grund av (1) en fortsatt utmanande finansieringssituation för bolag inom biotech- och läkemedelsutveckling samt (2) timingen för påbörjandet av nya inhalationsprojekt bland våra kunder. Vi arbetar målmedvetet på att konvertera dessa förfrågningar till signerade ordrar.

Det pågående forskningssamarbetet med amerikanska FDA för vår In Vitro Modul, DissolvIt, fortlöper som planerat och vi har hittills fakturerat FDA strax över 2 MSEK för vårt genomförda arbete. Vi ser med tillförsikt fram emot att avsluta denna studie vilket är planerat till slutet av 2024.

Vår kliniska Fas-I studie är nu publicerad i den ansedda tidningen "the European Journal of Pharmaceutical Sciences". Detta möjliggör fördjupade samarbetsdiskussioner med bolag verksamma i den kliniska marknaden, en marknad som ISAB inte tidigare har bearbetat och som estimeras till ca 5 miljarder SEK. Tillgång och bearbetning av kunderna i den kliniska marknaden kommer att kräva ett partnerskap med bolag som redan har erfarenhet och tillhandahåller produkter eller tjänster i den marknaden, och där vårt tjänsteutbud kan ses som ett viktigt komplement.

Vi är i fortsatt dialog med partners inom inhalationsforskning för att kunna expandera och komplettera vår portfölj, vilket i sin tur bör leda till en högre marknadspotential och ökad kundkrets.

Huddinge den 28 maj 2024

Manoush Masarrat

VD

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

Sammanfattning av delårsrapporten
 • Ökad omsättning med 17% jämfört med samma period året innan.
 • Fortsatt förbättrat rörelseresultat på god väg mot positiv kassaflöde i närtid.
 • Det pågående forskningssamarbetet med amerikanska FDA fortlöper enligt plan med mål att avslutas under den andra halvan av 2024.
 • Publicering av vår kliniska Fas-I studie i "the European Journal of Pharmaceutical Sciences", där studieresultaten visar att PreciseInhale möjliggör "Regional Targeting" samt större precision och kontroll än aerosoldoseringen som utförs med en vanlig kommersiell inhalator.
Första kvartalet (jan-mar) 2024
 • Nettoomsättning 3 920 tkr (3 238)
 • Rörelseresultat -775 tkr (-2 099)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,05 SEK (-0,20)

Orderingång under perioden            402 tkr (2 529)

Orderstock vid periodens utgång    5 781 tkr (11 194)

Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-mar) 2024
 • Den 22 januari meddelade bolaget om att man har inlett ett strategiskt partnerskap med det tyska bolaget Actarmo Medical GmbH. Detta är i linje med bolagets uttalade strategi att expandera sin portfolio inom inhalationsforskningstjänster. Actarmo har en etablerad kundbas och expertis för utveckling av formuleringar, analytisk testning under full good manufacturing practice (GMP) och konsulttjänster för alla aspekter av tillförselanordningar för inhalatorer. I och med detta samarbete, utökas ISABs potentiella marknad (TAM ) med 30% till en total summa på ca 630 MEUR.
 • Den 11 mars informerade bolaget om publicering av bolagets feasibilitystudie för klinisk användning av PreciseInhale -plattformen i den ansedda tidningen the European Journal of Pharmaceutical Sciences. Detta möjliggör fördjupade samarbetsdiskussioner med bolag verksamma i den kliniska marknaden som ISAB inte hade tillgång till tidigare och en marknad med ett estimerat värde av 5 miljarder SEK.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
 • Den 10 april meddelade bolaget att man blivit inbjuden av FDA att presentera bolagets teknologi under FDAs publika workshop GDUFA (generic Drug User Fee Amendments) den 20 maj 2024. Denna workshop kommer att vara tillgänglig för allmänheten och syftet är att upplysa om den pågående forskningen som kan bidra och förbättra framtagandet av generiska läkemedel.
 • Den 21 maj informerade bolaget om en produktorder med ett värde på ca 700 KSEK. Denna order är från en återkommande kund som är bland topp 5 i världen inom generika och har ISABs PreciseInhale instrument samt DissolvIt modul installerad sedan flera år tillbaka.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2024jan-mar 2023jan-mar 2023Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 3 920 3 238 17 504
Rörelseresultat, tkr -775 -2 098 -3 756
Resultat efter skatt, tkr -799 -2 276 -4 744
Balansomslutning, tkr 16 865 14 556 18 168
Periodens kassaflöde, tkr -53 1 770 5 986
Periodens kassaflöde per -0,01 0,16 0,45
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 7 772 3 609 7 825
Resultat per aktie före och -0,05 -0,20 -0,36
efter utspädning (SEK)
Eget kapital, tkr 12 155 5 162 12 954
Eget kapital per aktie 0,80 0,45 0,85
(SEK)
Soliditet, % 72,07% 35,46% 71,30%
Forsknings-och 44,56% 36,38% 38,75%
utvecklingskostnader/rörelse
kostnader, %
Antal aktier 15 167 637 11 375 734 15 167 637

Flerårsöversikt
tkr 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 17 504 12 194 9 422 10 137 8 949
Resultat efter finansnetto -4 744 -12 125 -16 609 9 875 -4 345
Balansomslutning 18 168 12 985 26 112 18 488 23 198
Soliditet, %, 71 58 75 57 22
Medeltal anställda 8 9 9 8 7