15:18:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus mot framställning och utvecklande av laboratorieinstrument. Instrumenten används för att mäta partiklar i inandningsluften och hur luftens sammansättning påverkar lungorna. Bolaget säljer produkter under varierade varumärken, främst på den europeiska marknaden. Inhalation Sciences Sweden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
2022-08-19 08:00:00

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org.nr 556665-6038, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 september 2022.

Den extra bolagsstämman i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (nedan "Inhalation Sciences" eller "Bolaget") kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 september 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 augusti 2022, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 2 september 2022. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 30 augusti 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på

www.inhalation.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 2 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller per e-post till inhalation@fredersen.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

Nina Johnsson

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner

Manoush Masarrat

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny styrelseledamot

Jan Hellqvist (nyval)

Beslutsförslag

Styrelsens förslag (punkt 1-2 samt 4)

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Inhalation Sciences, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Manoush Masarrat eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Valberedningens förslag (punkt 6)

Valberedningen som bestått av Per Nilsson (på eget mandat), Per Gerde (på eget mandat) och styrelseordförande Daniel Spasic som sammankallande, föreslår följande:

att Jan Hellqvist väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anledningen till valberedningens förslag är att nuvarande styrelseledamot Klaus Gottwald i augusti 2022 meddelade sin avsikt att utträda ur styrelsen. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer styrelsen bestå av ledamöterna Daniel Spasic (ordförande), Per Gerde, Sonja Gerde, Mårten Winge och Jan Hellqvist.

Det noteras att Jan Hellqvist och Klaus Gottwald erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Information om föreslagen ny styrelseledamot

Jan Hellqvist (född 1965) har trettio års erfarenhet av Life Science inom läkemedel, In Vitro Diagnostik, Medical Device och CRO-arbete i olika kommersiella roller. För närvarande är Jan VD på konsultföretaget Key2Compliance AB. Jan är oberoende från Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare. Jan innehar inga aktier i Bolaget.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 375 734. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälnings- och fullmaktsformulär, valberedningens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till inhalation@fredersen.se,senast den 26 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Kliniskt Forskningscentrum KFC, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, och på www.inhalation.se, senast den 31 augusti 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Huddinge.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Huddinge i augusti 2022

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen