11:15:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-04 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-04 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2023-09-27 Årsstämma 2024
2023-08-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-03 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2022-09-28 Årsstämma 2023
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-02 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-09 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2021-09-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-09-30 Årsstämma 2021
2020-09-09 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2020-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-02 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-02 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-09-30 Årsstämma 2020
2019-09-25 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2019-09-02 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-10 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2018-09-24 Årsstämma 2019
2018-09-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-30 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Integrum är verksamt inom medicinteknik. Idag utvecklar bolaget system för skelettförankrade proteser baserat på det framtagna OPRA-implantatsystemet, som senare vidaresäljs till sjukhus världen över. Implantatet sätts på patientens ben med hjälp utav titanskruvar och antas förbättra livet för en stor del patienter med amputation. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Mölndal.
2023-09-27 17:40:44

Mölndal, Sweden, September 27, 2023 - Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) har den 27 september 2023 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslut om disposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2022-30 april 2023 fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning utan att fritt eget kapital, 151 196 467 kronor, balanseras i ny räkning.

Envar av de personer som under året haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2022-30 april 2023.

Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 175 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotter­bolag. Vidare beslutades att 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 37 500 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att 40 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn beslutades ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor

Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Bengt Sjöholm, Karin Wingstrand, Patric Lindgren och Cecilia Wikström samt nyvaldes Scott Flora så som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Sjöholm valdes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Johan Palmgren kvarstår som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2023/2026 för anställda

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av högst 285 000 teckningsoptioner 2023/2026 för anställda med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av incitamentsprogram 2023/2026 är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget att behålla och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 13 oktober 2023.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2023/2026.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget, varvid (a) Bolagets VD inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner, (b) övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 100 000 teckningsoptioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2023 inte får erbjudas fler än totalt 85 000 teckningsoptioner och vardera 5 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med Bolaget som ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också förköpsrätt.
6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2023/2026 enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 20 oktober 2023 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Aderio.
7. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2023/2026, bilaga 13A, ("optionsvillkoren"). Av optionsvillkoren följer bland annat:
a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde);
b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
c. att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2026 - 30 november 2026;
d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
e. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 19 950 kronor.
10. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.
11. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om godkännande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram i USA och tillhörande emission av teckningsoptioner 2023/2027

Styrelsen beslutade den 28 augusti 2023 att inrätta ett personaloptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Bolagets dotterbolag Integrum Inc i USA. I enlighet med styrelsens förslag, beslutades det med erforderlig majoritet, att godkänna inrättandet av personaloptionsprogrammet samt emission av högst 443 585 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Godkännande av inrättande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram

Programmet ska totalt omfatta högst 889 465 personaloptioner vars tilldelning till anställda ska fördelas över flera år enligt en fördelning som beslutas av styrelsen. Personaloptionerna ska utgöra så kallade "incentive stock options" (ISO) i USA. Styrelsen avser att under nu innevarande år överlåta 443 585 personaloptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet (nedan hänvisat till som "personaloptionsprogram 2023/2027") på följande villkor:

1. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, vederlagsfritt överlåta personaloptionerna till anställda i dotterbolaget Integrum Inc, varvid (a) Integrum Inc:s VD inte får erbjudas fler än 368 585 personaloptioner, (b) övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 60 000 personaloptioner och vardera 20 000 personaloptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2023 inte får erbjudas fler än totalt 15 000 personaloptioner och vardera 5 000 personaloptioner. Förvärv av personaloptioner ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.
2. Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i personaloptionsprogrammet ska ha inkommit till Bolaget senast två veckor efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning ska ske inom två veckor efter att anmälan från anställd kommit styrelsen tillhanda. 
3. Tilldelade personaloptioner intjänas gradvis under hela perioden från tilldelningstidpunkten fram till intjäningstidpunkten den 1 oktober 2027, förutsatt att den anställde då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Intjänandeperioden inleds med en så kallad cliff på ett år, innebärande att den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner förfaller om den anställde säger upp sig eller blir uppsagd inom ett år efter personaloptionerna tilldelas. Efter att ett år har passerat är 25 procent av personaloptionerna intjänade. Därefter intjänas personaloptionerna linjärt kvartalsvis under hela perioden fram till intjäningstidpunkten den 1 oktober 2027. Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda avseende alla eller del av de tilldelade personaloptionerna, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja icke intjänade tilldelade personaloptioner.
4. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden från den 1 oktober 2027 till och med den 30 november 2027 förvärva en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris som uppgår till ett belopp som motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på First North den 6 oktober 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde). Tidpunkten för utnyttjande av intjänad personaloption kan komma att tidigareläggas eller senareläggas och lösenbeloppet och det antal aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva kan bli föremål för justering enligt vad som följer av motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren (definieras i punkten B.8 nedan).
5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas

B. Emission av teckningsoptioner 2023/2027

Årsstämman beslutade, för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2027, om riktad emission av 443 585 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av personaloptionsprogrammet. Att personaloptionsprogrammet väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare utvecklas under A ovan.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 13 oktober 2023.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av personaloptionsprogram 2023/2027.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt överlåta teckningsoption till deltagare i personaloptionsprogrammet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av B-aktie i Bolaget (eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa Bolagets åtaganden under personaloptionsprogrammet).
6. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2023/2027, bilaga 14B, ("optionsvillkoren"). Av optionsvillkoren följer bland annat:
a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på First North den 6 oktober 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde);
b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
c. att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2027 - 30 november 2027;
d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
e. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.

8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 31 051 kronor.
9. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.
10. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigades styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera till­fällen intill näst­kommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i förekommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsförhållanden.

Beslut om fastställande av riktlinjer och arbetsordning för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att fastställa de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2022. Riktlinjerna fortsätter att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat, innebärande bland annat att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i januari, jämte styrelsens ordförande.