09:44:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-04 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-04 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2023-09-27 Årsstämma 2024
2023-08-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-03 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2022-09-28 Årsstämma 2023
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-02 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-09 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2021-09-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-09-30 Årsstämma 2021
2020-09-09 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2020-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-02 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-02 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-09-30 Årsstämma 2020
2019-09-25 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2019-09-02 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-10 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2018-09-24 Årsstämma 2019
2018-09-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-30 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Integrum är verksamt inom medicinteknik. Idag utvecklar bolaget system för skelettförankrade proteser baserat på det framtagna OPRA-implantatsystemet, som senare vidaresäljs till sjukhus världen över. Implantatet sätts på patientens ben med hjälp utav titanskruvar och antas förbättra livet för en stor del patienter med amputation. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Mölndal.
2023-08-29 10:06:42

Aktieägarna i Integrum AB, org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 27 september 2023, kl. 16.00 i GoCo Health Innovation City, Gemenskapens g 9, 431 53 Mölndal.

Inregistrering till stämman sker från kl. 15.30.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 september 2023, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB, Gemenskapens g 9, 431 53 Mölndal eller per e-post till info@integrum.seså att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 21 september 2023.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer, e-postadress, eventuella ombud och biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hem­sida www.integrum.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år.

B. Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

C. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
11. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2023/2026 för anställda
14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram i USA och tillhörande emission av teckningsoptioner 2023/2027
15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag avseende punkterna 2, 9, 10, 11 och 15 följer enligt nedan.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (a)-(b) - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Bolaget oförändrat skall ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor (b).

Punkt 10 (a)-(b) - Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 375 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och med vardera 175 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller dotterbolag samt att 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 37 500 ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att 40 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (a). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 11 (a)-(c) - Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Bengt Sjöholm, Rickard Brånemark, Karin Wingstrand, Cecilia Wikström, Andrew Christensen, Patric Lindgren (samtliga omval) samt Scott Flora (nyval) (a). Det föreslås att Bengt Sjöholm under samma period utses till styrelsens ordförande (b). Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig för revisionen om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor (c).

Punkt 15 - Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Det föreslås att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2022, och som framgår av Bilaga A, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2023. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelses beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag avseende punkterna 8 b, 12, 13 och 14 följer enligt nedan.

Punkt 8 b - Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med i förvaltningsberättelsen intaget dispositionsförslag och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
till­fällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2023/2026 för anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023/2026 för Bolagets anställda genom emission av högst 285 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av incitamentsprogram 2023/2026 är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget att behålla och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 13 oktober 2023.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2023/2026.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget, varvid (a) Bolagets VD inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner, (b) övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 100 000 teckningsoptioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2023 inte får erbjudas fler än totalt 85 000 teckningsoptioner och vardera 5 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med Bolaget som ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också förköpsrätt.
6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2023/2026 enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 20 oktober 2023 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska ske med hjälp av konsultfirman Aderio.
7. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2023/2026, bilaga 13A, ("optionsvillkoren"). Av optionsvillkoren följer bland annat:

a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde);
b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
c. att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2026 - 30 november 2026;
d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
e. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 19 950 kronor.
10. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.
11. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget beslutade vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,79 procent av aktiekapitalet och 0,60 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2021 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda och ett incitamentsprogram 2021/2024 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 360 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 360 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,95 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,49 procent av nuvarande röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 158,16 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 8,88 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2024 till och med den 30 november 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 25 200 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 28 september 2022 att inrätta ett incitamentsprogram 2022/2025 I för anställda. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 405 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 405 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 2,2 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,67 procent av nuvarande röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 50,99 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 3,29 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2025 till och med den 30 november 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 28 350 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2023/2026 för anställda kan föranleda en utspädning om cirka 1,55 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,18 procent av nuvarande röster (respektive ca 8,89 procent av Bolagets aktiekapital och 6,77 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2020/2023 I, incitamentsprogram 2020/2023 II, incitamentsprogram 2021/2024 I, incitamentsprogram 2021/2024 II, incitamentsprogram 2022/2025 I samt enligt av styrelsen föreslaget personaloptionsprogram 2023/2027 för anställda i USA enligt punkt 14 på dagordningen) med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av incitamentsprogram 2023/2026.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare samt att extern rådgivares bekräftelse av styrelsens bedömt marknadsvärde av optionen inhämtats. Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om incitamentsprogram 2023/2026 för anställda fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram i USA och tillhörande emission av teckningsoptioner 2023/2027

Styrelsen beslutade den 28 augusti 2023 att inrätta ett personaloptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Bolagets dotterbolag Integrum Inc i USA. Styrelsen föreslår att årsstämman dels beslutar att godkänna inrättandet av personaloptionsprogrammet, dels beslutar, för att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet, om emission av högst 443 585 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:
 

A. Godkännande av inrättande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram

Syftet med införande av personaloptionsprogrammet är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett personaloptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget att behålla och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.
 

Programmet ska totalt omfatta högst 889 465 personaloptioner vars tilldelning till anställda ska fördelas över flera år enligt en fördelning som beslutas av styrelsen. Personaloptionerna ska utgöra så kallade "incentive stock options" (ISO) i USA. I syfte att personaloptionerna ska utgöra ISO:er i USA krävs stämmans godkännande av personaloptionsprogrammet. För personaloptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för personaloptionsprogrammet, bilaga 14A.

Styrelsen avser att under nu innevarande år överlåta 443 585 personaloptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet (nedan hänvisat till som "personaloptionsprogram 2023/2027") på följande villkor:

1. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, vederlagsfritt överlåta personaloptionerna till anställda i dotterbolaget Integrum Inc, varvid (a) Integrum Inc:s VD inte får erbjudas fler än 368 585 personaloptioner, (b) övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 60 000 personaloptioner och vardera 20 000 personaloptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2023 inte får erbjudas fler än totalt 15 000 personaloptioner och vardera 5 000 personaloptioner. Förvärv av personaloptioner ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.
 
2. Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i personaloptionsprogrammet ska ha inkommit till Bolaget senast två veckor efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning ska ske inom två veckor efter att anmälan från anställd kommit styrelsen tillhanda. 

3. Tilldelade personaloptioner intjänas gradvis under hela perioden från tilldelningstidpunkten fram till intjäningstidpunkten den 1 oktober 2027, förutsatt att den anställde då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Intjänandeperioden inleds med en så kallad cliff på ett år, innebärande att den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner förfaller om den anställde säger upp sig eller blir uppsagd inom ett år efter personaloptionerna tilldelas. Efter att ett år har passerat är 25 procent av personaloptionerna intjänade. Därefter intjänas personaloptionerna linjärt kvartalsvis under hela perioden fram till intjäningstidpunkten den 1 oktober 2027. Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda avseende alla eller del av de tilldelade personaloptionerna, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja icke intjänade tilldelade personaloptioner.

4. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden från den 1 oktober 2027 till och med den 30 november 2027 förvärva en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris som uppgår till ett belopp som motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på First North den 6 oktober 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde). Tidpunkten för utnyttjande av intjänad personaloption kan komma att tidigareläggas eller senareläggas och lösenbeloppet och det antal aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva kan bli föremål för justering enligt vad som följer av motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren (definieras i punkten B.8 nedan).

5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

Efter årets tilldelning om 443 585 personaloptioner 2023/2027 kommer 445 880 personaloptioner finnas kvar för framtida tilldelning inom ramen för personaloptionsprogrammet. För det fall Bolagets styrelse väljer att överlåta ytterligare personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet i framtiden, kommer motsvarande överväganden och syften att ligga till grund för sådant beslut som beskrivs ovan, dock med justering avseende bland annat senaste tidpunkt för erbjudande och tilldelning av personaloptioner samt sista dag för utnyttjande av personaloption för förvärv av ny aktie i Bolaget. Sådana tilldelningar kommer vara villkorade av beslut av stämman att emittera ytterligare teckningsoptioner för säkerställande av leverans av aktier.

B. Emission av teckningsoptioner 2023/2027

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2027 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar att emittera högst 443 585 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av personaloptionsprogrammet. Att personaloptionsprogrammet väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare utvecklas under A ovan.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 13 oktober 2023.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av personaloptionsprogram 2023/2027.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt överlåta teckningsoption till deltagare i personaloptionsprogrammet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av B-aktie i Bolaget (eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa Bolagets åtaganden under personaloptionsprogrammet).
6. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2023/2027, bilaga 14B, ("optionsvillkoren"). Av optionsvillkoren följer bland annat:

a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på First North den 6 oktober 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde);
b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
c. att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2027 - 30 november 2027;
d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
e. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.

8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 31 051 kronor.
9. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.
10. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget beslutade vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,79 procent av aktiekapitalet och 0,60 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2021 att inrätta två incitamentsprogram, ett incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda och ett incitamentsprogram 2021/2024 II för styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 360 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 360 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,95 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,49 procent av nuvarande röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 158,16 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 8,88 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2024 till och med den 30 november 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 25 200 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 28 september 2022 att inrätta ett incitamentsprogram 2022/2025 I för anställda. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 405 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 405 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 2,2 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,67 procent av nuvarande röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 50,99 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 3,29 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2025 till och med den 30 november 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 28 350 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Nu föreslaget personaloptionsprogram 2023/2027 för anställda kan föranleda en utspädning om cirka 2,41 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,83 procent av nuvarande röster (respektive ca 8,89 procent av Bolagets aktiekapital och 6,77 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2020/2023 I, incitamentsprogram 2020/2023 II, incitamentsprogram 2021/2024 I, incitamentsprogram 2021/2024 II, incitamentsprogram 2022/2025 I samt enligt av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 2023/2026 för anställda enligt punkt 13 på dagordningen) med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Det är Bolagets bedömning.att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av personaloptionsprogram 2023/2027.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare samt att extern rådgivares bekräftelse av styrelsens bedömt marknadsvärde av optionen inhämtats. Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av personaloptionsprogram 2023/2027 för anställda i USA samt emission av teckningsoptioner 2023/2027 fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.

D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämman begära upp­lysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Fullständiga beslut och övriga handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.integrum.se  senast från och med den 30 augusti 2023. Årsredovisningen med revisionsberättelsen och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 maj 2022 - 30 april 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida senast från och med den 6 september 2023. Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och upp­ger sin postadress.

Antalet aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 18 429 289 aktier, varav 640 000 A-aktier och 17 789 289 B-aktier, motsvarande 24 189 289 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

E. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________

Mölndal i augusti 2023

Styrelsen för Integrum AB