10:59:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-05-04 08:00:00

Ökning av den globala försäljningen

"Under det första kvartalet ökade vi antalet installerade enheter i världen för båda produktlinjerna. Antalet IRRAflow-enheter ökade från 73 till 84 och Hummingbirdenheterna från 5 till 9. Men förutom att öka antalet levererade enheter är det ännu viktigare att vi lyckas omvandla våra utvärderingsavtal till kommersiella avtal som genererar intäkter. Under det första kvartalet beställde två inflytelserika amerikanska strokecenter, Buffalo General Medical Center och West Virginia University, engångsartiklar för att börja använda IRRAflow rutinmässigt i sina behandlingar. Det innebar att antalet kommersiella IRRAflow-enheter mer än fördubblades (från 9 till 19) vilket kommer att ge oss regelbundna intäkter från de förbrukningsvaror som används.

De kliniska fördelarna för patienterna bekräftades även i en första fallstudie av kroniska subdurala blödningar som publicerades av Buffalo General i en expertgranskad tidskrift. Studien visade att IRRAflow minskade behandlingstiden med 25 %, från 6 till 4,5 dagar. Liknande resultat och andra framgångsrika utvärderingar som nyligen gjorts är viktiga argument när vi ska övertyga ett växande antal center som är intresserade av att köpa in IRRAflow.

Fram till idag har över 200 patienter behandlats med IRRAflow vid drygt 30 ledande kliniker över hela världen. Behandlingarna fortsätter att visa upp övertygande resultat och inga kateterocklusioner eller allvarliga komplikationer har rapporterats."

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS

Kvartalet januari - mars 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4,0 (1,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -39,3 (-35,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -39,3 (-34,3)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,59 (-1,19)

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Under kvartalet blev IRRAS nya produktionsanläggning granskad av US Food and Drug Administration (FDA) och California Department of Public Health (CDPH) med gott resultat och erhöll tillverkningslicens. Tillverkning av IRRAflows kontrollenhet kommer nu framöver att ske internt.

Två ledande strokekliniker i USA, Buffalo General Medical Center och West Virginia University, gjorde stora beställningar av förbrukningsvaror under kvartalet för att påbörja kommersiell användning av produkterna efter avslutad utvärdering.

Under kvartalet påbörjade IRRAS bytet av certifieringsorgan för internationella regulatoriska aktiviteter till DEKRA. DEKRA genomförde revisioner av IRRAS kvalitetssystem under riktlinjerna för ISO, MDR och MDSAP, och inom en snar framtid kommer DEKRA att ta över existerande CE-märkningar för IRRAflow.

Förhandlingar pågår med Europeiska Investmentbanken (EIB) om ett finansiellt partnerskap som kan förse IRRAS med icke-utspädande finansiering genom ett lån om 7-9 miljoner EUR under de kommande åren, baserat på uppfyllande av förutbestämda prestations-kriterier. Förhandlingarna är i slutfasen men slutgiltigt godkännande är fortfarande föremål för EIB:s interna granskning.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

I april utsåg styrelsen Will Martin till koncernchef och VD för bolaget. Will Martin, för närvarande CCO, tillträder sin nya roll den 1 juli 2021. Han kommer att efterträda nuvarande VD Kleanthis G. Xanthopoulos, som kvarstår som styrelseledamot

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa produktfamiljer IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 08.00 (CET).