20:58:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-04-28 19:30:00

Vid årsstämman den 28 april 2021 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2020 samt att disponibla vinstmedel per 31 december 2020 skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 1 786 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För styrelseledamot som inte är anställd i koncernen och som är bosatt i USA utgår ett extra arvode på 106 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor den andra ledamoten. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till den andra ledamoten. Ingen ersättning kommer att utbetalas för arbete i övriga utskott. Den sammanlagda ersättningen om 1 786 000 kronor enligt ovan förutsätter att revisionsutskottet består av två ledamöter och ersättningsutskottet av två ledamöter. Det beslutades att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius, Eva Nilsagård och Catherine Gilmore-Lawless. Marios Fotiadis valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Duane Swanson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021) enligt punkterna A och B i förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s webbplats, www.irras.com.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
CEO
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 19:30 (CET).