15:47:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-31 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-02 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-22 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2022-06-21 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-06-01 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-06 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Kontigo Care är ett forskningsbolag inriktade mot digitala lösningar inom vård och omsorg. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Produkterna säljs via olika varumärken runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-13 13:15:00

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo" eller "Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 3 660 000 aktier till en krets om sexton investerare som innefattar Bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i Bolagets personal till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 6 november 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat.

Styrelsen föreslår att den Riktade Emissionen om högst 3 660 000 aktier riktas till en krets om sexton investerare som innefattar bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i bolagets personal ("Investerarna"). Investerarna utgörs av ShapeQ, Discover Capital, Christer Jönsson, Red One And Red Two AB (närståendebolag till Patrik Byhmer), Mårten Karlsson, Jan E Larsson, Ove Joanson, Ulrika Giers, Ampella Consulting AB via Anja Peters Ohlsson, Karl Andersson, Maria Sjölund, 7D Consulting AB via Markku Hämäläinen, Annika Lindgren, Mats Walldén, Noncomplicity AB via Jakob Dumky och Ann-Christine Ceder. Kontigo Care avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen om högst cirka 9,15 MSEK primärt till att slutföra produktutveckling och lanseringsplan för Bolagets drogprodukt.

Teckningskursen om 2,50 SEK bedöms motsvara marknadsvärde. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 2023-09-19 - 2023-10-09 var SEK 2,55 SEK per aktie. Utifrån denna snittkurs har teckningskursen, som motsvarar en rabatt om cirka 2 procent mot snittkursen, fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investerarna. 

Om den extra bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 3 660 000 aktier, från 23 821 533 aktier till högst 27 481 533 aktier, och aktiekapitalet med högst 415 908,600 SEK, från 2 706 989,188 SEK till 3 122 897,788 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 15 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika finansieringsalternativ, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission i stället för en riktad emission. Styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den riktade nyemissionen för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 6 november 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat. Eftersom den Riktade Emissionen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), den så kallade LEO-lagen, krävs för ett giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

Uppdatering av kalendarium

Som en följd av den extra bolagsstämman den 6 november 2023, har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av den finansiella rapporten för perioden januari - september 2023 från måndagen den 13 november 2023 till onsdagen den 25 oktober 2023. Kontigo Care har uppdaterat kalendariet på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.comeller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2023 kl. 13.15 CEST.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.