03:58:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning LATO B 4.10 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-12 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 3.70 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 3.30 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 3.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning LATO B 1.25 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning LATO B 2.50 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 2.25 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-20 Split LATO B 1:4
2017-05-03 Ordinarie utdelning LATO B 8.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning LATO B 6.75 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning LATO B 6.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Analytiker möte 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning LATO B 5.50 SEK
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Analytiker möte 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning LATO B 5.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-02 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Bonusutdelning LATO B 1.5
2012-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 4.50 SEK
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-05-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning LATO B 3.75 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-12 Ordinarie utdelning LATO B 2.75 SEK
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Ordinarie utdelning LATO B 3.75 SEK
2009-05-13 Årsstämma 1
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-05-14 Ordinarie utdelning LATO B 3.50 SEK
2007-06-01 Split LATO B 1:3
2007-05-09 Ordinarie utdelning LATO B 8.50 SEK
2006-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 7.00 SEK
2005-05-10 Ordinarie utdelning LATO B 6.00 SEK
2004-05-06 Ordinarie utdelning LATO B 6.00 SEK
2003-05-06 Ordinarie utdelning LATO B 5.50 SEK
2003-05-06 Bonusutdelning LATO B 1.6
2002-05-07 Ordinarie utdelning LATO B 5.50 SEK
2002-05-07 Bonusutdelning LATO B 3
2001-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 4.90 SEK
2000-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 3.50 SEK
1999-04-30 Ordinarie utdelning LATO B 2.70 SEK
1998-11-23 Split LATO B 1:5
1998-04-24 Ordinarie utdelning LATO B 12.00 SEK
1997-04-25 Ordinarie utdelning LATO B 11.00 SEK
1996-05-09 Ordinarie utdelning LATO B 11.00 SEK
1995-05-04 Ordinarie utdelning LATO B 9.00 SEK
1994-04-28 Ordinarie utdelning LATO B 7.50 SEK
1994-04-28 Bonusutdelning LATO B 1.5
1993-03-31 Ordinarie utdelning LATO B 7.50 SEK
1992-04-23 Ordinarie utdelning LATO B 13.00 SEK
1991-04-26 Ordinarie utdelning LATO B 5.40 SEK
1990-05-17 Ordinarie utdelning LATO B 4.50 SEK
1989-05-11 Ordinarie utdelning LATO B 4.00 SEK
1988-11-21 Split LATO B 1:8
1988-05-24 Bonusutdelning LATO B 16
1988-05-24 Ordinarie utdelning LATO B 16.00 SEK
1987-05-13 Ordinarie utdelning LATO B 12.00 SEK
1987-05-13 Bonusutdelning LATO B 24
1986-05-19 Ordinarie utdelning LATO B 8.80 SEK
1985-05-10 Ordinarie utdelning LATO B 7.80 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Latour är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av små- och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom den industriella sektorn, samt tillverkningsindustrin. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag, huvudsakligen genom styrelserepresentation och aktiv ledning. Latour investerar i såväl noterade som onoterade bolag. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2024-04-02 18:00:00

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats onsdagen den 3 april, 2024. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)
Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) ("Latour"), org.nr 556026-3237, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Registrering till stämman öppnar kl. 16.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 3 maj 2024, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 7 maj 2024.

Anmälan ska ske via telefon 0771 24 64 00 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden (högst två) och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 7 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om 
a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
12. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
14. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023
15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Latourkoncernen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i bolagets köpoptionsprogram
18. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter, val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter och fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 2 och 10 - 13)
Valberedningen, som bestått av Jan Svensson (ordförande, Förvaltnings AB Wasatornet inkl. närstående), Erik Douglas (Wasatornet Holding AB inkl. närstående), Fredrik Palmstierna (eget innehav inkl. närstående) samt Anders Oscarsson (AMF), har lämnat följande förslag.

  • Till ordförande vid stämman utses Joakim Rosengren (punkt 2).
  • Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter (punkt 10).
  • Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Johan Hjertonsson, Ulrika Kolsrud och Lena Olving samt nyval av Johan Nordström, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se. Joakim Rosengren har avböjt omval (punkt 11).
  • Vidare föreslås att årsstämman utser Johan Nordström till styrelsens ordförande (punkt 11).
  • Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2025. För det fall att Ernst & Young AB omväljs har valberedningen informerats om att auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 12).
  • Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 10 050 000 kronor, varav 3 150 000 kronor ska utgå till ordföranden och 1 150 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning (punkt 13).
Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9 b, dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 11 813 miljoner kronor disponeras så att 4,10 kronor per aktie, totalt cirka 2 621 miljoner kronor, utbetalas till aktieägarna som utdelning och att bolagets återstående fria egna kapital om 9 192 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara torsdagen den 16 maj 2024. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 21 maj 2024.

Punkt 14, styrelsens ersättningsrapport 2023
Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023 och som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.   

Punkt 15, förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Latourkoncernen
Styrelsen föreslår att befintliga riktlinjer förblir oförändrade och gäller i ytterligare fyra år, eller till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsens föreslagna riktlinjer presenteras i sin helhet på bolagets hemsida, www.latour.se.

Punkt 16, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga utestående aktier i bolaget och får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2025, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Punkt 17, överlåtelse av egna aktier till deltagare i bolagets köpoptionsprogram
Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslaget köpoptionsprogram i punkt 18 samt tidigare beslutade köpoptionsprogram, att årsstämman  beslutar att överlåta Latour-aktier av serie B som Latour äger och kan komma att äga genom förvärv med stöd av bemyndigandet enligt punkt 16 ovan till deltagarna inom ramen för villkoren i beslutade köpoptionsprogram. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 1 000 000 aktier av serie B kan överlåtas till deltagare under köpoptionsgrammet enligt punkt 18 nedan. Lösenpriset följer av de villkor som fastställdes då köpoptionsprogrammet upprättades och som då fastställdes av en oberoende värderingsman enligt vedertagna värderingsmodeller.

Punkt 18, förslag till köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret. Köpoptionsprogrammet kommer att omfatta totalt cirka 70 deltagare inom Latourkoncernen.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 1 000 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,16 procent av totala antalet aktier och 0,09 procent av totala antalet röster. Härav kommer verkställande direktören erbjudas att teckna maximalt 160 000 köpoptioner. Om samtliga utestående köpoptionsprogram i Latour inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 0,47 procent av totala antalet aktier och 0,28 procent av totala antalet röster.

För en beskrivning av bolagets befintliga köpoptionsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2023 på bolagets hemsida, www.latour.se.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ovan deltagare således erbjudas att förvärva köpoptioner motsvarande maximalt 1 000 000 aktier av serie B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremien ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt fyra (4) år och tre (3) månader från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2028 - 30 juni 2028. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsperson vid respektive tillfälle genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För att exemplifiera, en värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer innehålla följande variabler, teckningskurs 10 procent av Latouraktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under 5 handelsdagar innan programmets utgivande, i detta exempel 28,34 kronor per option baserat på Latouraktiens stängningskurs den 26 mars om 283,40 kronor per aktie, löptid (4 år och 3 månader), volatilitet (f.n. 22 procent) och riskfri ränta (f.n. 2,5 procent). Med beaktande av ovan parametrar skulle det teoretiska lösenpriset för närvarande uppgå till 360,35 kronor per aktie. Lösenpriset får inte understiga aktiekursen vid tidpunkten för optionernas utfärdande.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 1 000 000 aktier av serie B till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Latour 552 200 återköpta B-aktier, varav samtliga är belastade med tidigare års köpoptioner. Detta innebär, om årets program tecknas fullt ut, att Latour behöver återköpa 2 434 000 B-aktier för att säkerställa leverans av årets och tidigare års program. Oaktat deltagande i köpoptionsprogrammet, och med anledning av att inga nya aktier emitteras, förblir Latours aktiekapital oförändrat.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Köpoptionsprogrammet förväntas bidra till högre motivation och ett långsiktigt engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Latours aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det utestående program från årsstämmorna 2020 - 2023 som omfattar sammanlagt 1 986 200 köpoptioner vilket ger rätten att förvärva lika många aktier. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter. I övrigt har Latour inga/endast begränsade kostnader hänförliga till köpoptionsprogrammet för rådgivare i samband med framtagande av beslutsdokumentationen.

Köpoptionsprogrammet har beretts av styrelsen och har behandlats vid styrelsemöte i mars 2024.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkt 16 krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkt 17 och punkt 18 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 639 840 000, varav 47 593 968 aktier av serie A och 592 246 032 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 552 200 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 068 185 712, varav bolaget innehar 552 200 röster som inte representeras vid årsstämman.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14, 15, 16, 17 och 18 samt styrelsens förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman på Latours hemsida www.latour.se.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut under punkterna 10, 11, 12 och 13 hålls tillgängligt samtidigt som kallelsen kungörs på Latours hemsida www.latour.se.

De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan hämta dessa på bolagets kontor på J A Wettergrens gata 7, 421 30 Västra Frölunda, eller anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar
Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels koncernbolagens ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningar ska lämnas om det anses kunna ske utan väsentlig skada för bolaget. 

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Program vid stämman
16.30  Stämmolokalen öppnas
17.00  Årsstämman inleds

Efter stämman serveras lättare förtäring
Vänligen uppge vid anmälningstillfället huruvida man önskar stanna på den efterföljande förtäringen eller inte.

Göteborg i april 2024

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen