15:04:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-26 15-10 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 15-10 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 15-10 2022-Q1
2022-04-01 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2020-04-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-01 Ordinarie utdelning LEHTO 0.24 EUR
2019-03-29 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-09 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-12 Ordinarie utdelning LEHTO 0.34 EUR
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-12 Ordinarie utdelning LEHTO 0.22 EUR
2017-04-11 Årsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Lehto Group är verksamma inom byggbranschen. Koncernen erbjuder lösningar inom konstruktion och utformning av byggnader. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från planering till konstruktion av större kontors-, logistik- samt äldreboenden. Övriga tjänster inkluderar renovering och kunderna består huvudsakligen av offentliga aktörer inom vård och omsorg. Huvudkontoret ligger i Kempele.
2022-09-29 16:30:00

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
29.9.2022 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lehto Group Oyj ("Lehto" tai "Yhtiö") tiedotti 1.7.2022 kesäkuussa 2027 erääntyvästä vakuudettomasta vaihtovelkakirjalainasta ("Vaihtovelkakirjalaina") tehdyn tarjouksen ("Tarjous") hinnoittelusta ja ensimmäisen velkakirjaerän liikkeeseenlaskusta. Vaihtovelkakirjalaina on vaihdettavissa Lehdon uusiin ja/tai olemassa oleviin osakkeisiin ("Osakkeet"), ja Vaihtovelkakirjalainan ensimmäinen velkakirjaerä laskettiin liikkeeseen 30.6.2022 yhteensä 13,02 miljoonan euron yhteenlasketusta nimellisarvosta. Vaihtovelkakirjalainan enimmäismäärän ollessa 15 miljoonaa euroa, oli siitä ensimmäisen velkakirjaerän liikkeeseenlaskun jälkeen vielä merkitsemättä yhteensä 1,98 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Lehto Invest Oy:n 29.6.2022 tiedotetun sitoumuksen mukaisen vaihtovelkakirjojen merkinnän, jonka määrä on yhteensä 1,98 miljoonaa euroa. Koska Vaihtovelkakirjalaina on tullut näin kokonaisuudessaan merkityksi, on Yhtiön hallitus päättänyt keskeyttää Vaihtovelkakirjalainan merkintäajan välittömästi.

Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja pankkirahoituskokonaisuuden mahdollistaminen, ja liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Osakkeet, joihin Vaihtovelkakirjalainan merkitsijöille annetut erityiset oikeudet oikeuttavat, edustavat noin 42,9 prosenttia Lehdon kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista välittömästi ennen Tarjousta ja vaihtohinnan mahdollisia oikaisuja Lehto Invest Oy:n tänään merkitsemät vaihtovelkakirjat huomioiden.

Vaihtovelkakirjalainan toisen velkakirjaerän liikkeeseenlaskun selvityksen ja toimituksen odotetaan tapahtuvan arviolta 6.10.2022.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla englanniksi ja niiden keskeistä sisältöä on kuvattu Yhtiön 1.7.2022 julkaisemassa pörssitiedotteessa.

Lisätietoja:

Juuso Hietanen                                                                                
Toimitusjohtaja                                                                               
Puh. 050 343 4023
 

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai näissä maissa tai muuhunkaan maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä julkaisu ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") tarkoitettu esite, ja se on laadittu oletuksella, että tässä tiedotteessa viitattujen arvopapereiden mahdolliset tarjoukset missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdään, tapauksesta riippuen, Esiteasetuksen mukaisen mahdollista esitteen laatimisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, eikä tämä tiedote sellaisenaan muodosta tai muodosta osaa eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot levitetään, ja on suunnattu, vain henkilöille Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, jotka ovat kokeneita sijoittajia Esiteasetuksen mukaan ("Kokeneet Sijoittajat").

Henkilöiden missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka eivät ole Kokeneita Sijoittajia, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai nojautua näihin tietoihin, eikä mikään sijoitustoiminta, johon nämä tiedot viittaavat, ole saatavilla tällaisille henkilöille eikä sellaiseen tule ryhtyä tällaisten henkilöiden kanssa. Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja mikä tahansa kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Kokeneille Sijoittajille.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy ("ACF") toimii yksinomaan Yhtiön puolesta Tarjouksen yhteydessä. ACF ei pidä ketään muuta osapuolta asiakkaanaan eivätkä ne ole vastuussa Tarjoukseen tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.