12:52:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 Ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamma inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-11-03 08:00:00
Tredje kvartalet 1 juli - 30 september
 • Nettoomsättningen uppgick till 8 876 (11 444) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 145 % till 1 489 (608) TSEK. Omsättningsminskningen på 2,6 MSEK härrör från Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -3 923 (-6 094) TSEK. Trots minskade totala intäkter och ökade inköpskostnader förbättrades justerat EBITDA med 2 171 TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2021.
 • EBITDA uppgick till -4 987 (-6 094) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 038 (-8 366) TSEK. Under perioden har det gjorts extra nedskrivningar av anläggningstillgångar till ett belopp om 796 (0) TSEK. Justeringen har ingen kassaflödespåverkande effekt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 (-5 557) TSEK.
Första nio månaderna 1 januari - 30 september*
 • Nettoomsättningen uppgick till 36 767 (41 942) TSEK vilket motsvarar en minskning på 5,2 MSEK. Ca 2,9 MSEK beror på att Kempartner & Ocean kom in i koncernen först i februari 2021. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framför allt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
 • Justerat EBITDA uppgick till -13 227 (-15 250) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2021 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det tredje kvartalet.
 • EBITDA uppgick till -16 124 (-15 250) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 672 (-21 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 906 (-18 745) TSEK.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Affärsområdet Food & Primary Industry fortsätter att flytta fram positionerna inom den norska kycklinguppfödningsindustrin där bolaget numera levererar till ca 120 anläggningar. Uppföljningsrapporter har visat att LifeCleans patenterade desinficeringsmedel kan minska dödligheten inom kycklingindustrin med över 40 % och leda till jämnare slaktvikt samt ökad lönsamhet inom kycklingindustrin.
 • Ordrar mottagna från NUPCO, Saudiarabiens centraliserade organ för offentlig upphandling. LifeClean påbörjar därmed utrullningen av produkter till saudiarabiska sjukhus.
 • Distributionsavtal signerade med Lyreco, en av världens största distributörer av produkter och tjänster för arbetsplatser, samt med Medea AB, en snabbväxande svensk distributör inom offentlig sektor.
 • VAH-certifiering öppnar upp den tyska marknaden för försäljning av bolagets CE-desinfektion. Den tyska sjuk- och hälsovården bedöms av bolaget vara ett av Europas största desinfektionssegment.
 • Styrelseledamot Joachim Frykberg avgår ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Frykberg övergår istället till Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.
Väsentliga händelser efter perioden
 • Distributionsavtal med Victorsson Poultry angående desinficering inom slaktkycklinganläggningar samt ägg- och grisproduktion.
 • Affärsområdet Industrial påbörjar samarbete med HEFT AB för industriell desinfektion och luktborttagning inom frakt- och logistikindustrin.
 • David Johansson utses till Interim VD. Johansson kommer närmast från egen konsultverksamhet och har gedigen erfarenhet av B2B kontraktsförhandling från bolag som Millicom, Volvo Aero och SonyEricsson.
 • I oktober har moderbolaget tagit upp ett kortfristigt lån om 9 MSEK från Nico International AS, en befintlig aktieägare. Lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor.

Finansiell översikt

Juli-september Januari Helår
-september

2022 2021 2022 2021* 2021*
Nettoomsättning, 8 876 11 36 41 53
TSEK 444 767 942 361
Justerat EBITDA, -3 -6 -13 -15 -23
TSEK 923 094 227 250 434
EBITDA, TSEK -4 -6 -16 -15 -23
987 094 124 250 434
Antal anställda 32 32 32 32 34
Balansomslutning, 67 98 67 98 82
TSEK 337 028 337 028 587
Rörelseresultat, -8 -8 -23 -21 -32
TSEK 038 366 672 568 137
Periodens -4 2 710 -5 -26 -33
kassaflöde, TSEK 431 234 613 625
Likvida medel, 3 619 15 3 619 15 8 853
TSEK 835 835
Soliditet, % 38 % 62 % 38 % 62 % 60 %
Nettoskuld, TSEK 22 3 847 22 3 847 9 686
907 907
Nettoresultat per -0,19 -0,19 -0,56 -0,50 -0,76
aktie
Antal aktier per 43 43 43 43 43
balansdag 332 332 332 332 332
635 635 635 635 635
Vägt genomsnitts 43 42 43 41 41
antal utestående 332 281 332 520 973
aktier 635 113 635 791 752

* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari - september.

Kommentar från VD

Detta blir min första delårsrapport efter knappt fyra veckor på jobbet. Jag är glad och stolt att styrelsen gett mig förtroendet och ser mycket positivt på framtiden. Vi har en unik lösning och är bara i början av resan.

Jag är glad att kunna rapportera ett kvartal med 2,2 MSEK i förbättrad justerad EBITDA jämfört med föregående år. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten har samtidigt halverats för samma period. Det omfattande kostnadsbesparingsprogram som framgångsrikt lanserades av min företrädare Fredrik Löf och slutfördes under 2022 har burit frukt. Det råder ett tuffare klimat inom finansiering men tack vare våra besparingsåtgärder och stora tillväxtpotential har vi säkrat finansiering på 9 MSEK vilket möjliggör investeringar i vår internationella tillväxt.

Vi är mitt i en process att gå från ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett marknads- och försäljningsinriktat bolag med färdiga Go-2-Market produkter. LifeCleans patenterade kemi togs initialt fram som en lösning för sjukvården att motarbeta sjukhussjukan. Under resans gång har vi upptäckt, och upptäcker fortfarande, nya användningsområden med stor försäljningspotential där LifeClean kan rädda liv med mer miljöanpassade lösningar.

Vår personalstyrka är begränsad och för att fokusera på de områden med mest potential har vi segmenterat våra kundgrupper i fyra kategorier: Healthcare, Food & Primary Industry, HoReCa & Retail och Industrial.

Under det andra halvåret ser vi mycket positiva tecken inom segmentet Food & Primary Industry där vi fortsatt växer inom kycklingindustrin i Norge. Healthcare har expanderat in i Saudiarabien där det centrala statliga inköpsorganet placerat en första order ämnad för leverans till saudiska sjukhus. Inom affärsområdet Industrial bearbetar vi tillsammans med vår samarbetspartner HEFT AB frakt- och logistikindustrin där vi ser mycket stora möjligheter inom luktborttagning. Inom HoReCa & Retail har vi undertecknat viktiga distributionsavtal med våra samarbetspartners Lyreco och Medea.

Jag ser fram emot en spännande höst då vi kommer jobba på för att lyfta bolaget till nästa nivå.

Uddevalla den 3 november 2022,

David Johansson
Interim VD LifeClean International AB

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 08:00 CEST