18:35:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-04-05 14:20:00

Årsstämma med aktieägarna i Lifeclean International AB (publ) har hållits den 5 april 2023. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i bolagets årsredovisning för 2022 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsår 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att omvälja styrelseledamöterna Ragnar Krefting, Martin Litborn och Won-Suck Song samt att nyvälja Peter Axegård och Karin Fischer. Till styrelsens ordförande omvaldes Ragnar Krefting. Till bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB som utsett Linda Sallander som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende riktad nyemission

Årsstämman beslutade om riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 550 000 aktier, varvid bolagets aktiekapital kan öka med högst 11 000 kronor. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Nico International AS. Teckningskursen är 6,50 per aktie, vilket ger en total teckningslikvid om högst 3 575 000 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska uppfylla sina förpliktelser enligt låneavtal med Nico International AS.

Beslut avseende införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 2023/2026:1) och för vissa styrelseledamöter (LTIP 2023/2026:2).

Årsstämman beslutade att två separata incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 2023/2026:1) respektive vissa styrelseledamöter (LTIP 2023/2026:2) ska införas genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att bolaget ger ut högst 884 243 respektive 436 243 teckningsoptioner som berättigar till ny aktie i bolaget under perioden 5 april 2026 till och med den 5 juni 2026.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om: nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Antalet aktier som kan komma att emitteras, konverteras med stöd av konvertibler eller tecknas med teckningsoptioner får inte överstiga 5 000 000 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 100 000 kronor.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.lifeclean.se.