18:41:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-01-30 07:45:00

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i LifeClean International har med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2022, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, beslutat om en riktad nyemission av 3 381 638 aktier till en teckningskurs om 8,28 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 27 MSEK. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på First North den 27 januari 2023 och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd. Emissionskostnaderna har hållits nere tack vare det stora intresset för Bolaget där investerare hört av sig direkt till styrelsen med önskan om att stödja den fortsatta tillväxten inom PFAS-sanering. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med investerarna där även den finansiella rådgivaren deltog. Under detta förfarande beaktades att oberoende externa investerare bedömdes kunna tillföra Bolaget värde långsiktigt. All förhandling skedde således på armlängds avstånd. Styrelsen gör således bedömningen att emissionskursen har säkerställts på ett marknadsmässigt sätt och motsvarar marknadsvärdet av Bolagets aktie. Investerare i den Riktade Nyemissionen inkluderar, bland flera, Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

Beträffande skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt hänvisar Bolaget till pressmeddelandet som publicerades av Bolaget kl. 18:30 den 29 januari 2023.

Den Riktade Nyemissionen medför att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 3 381 638 från 43 332 635 till 46 714 273 och aktiekapitalet kommer att öka med 67 632,76 SEK från 866 652,70 SEK till 934 285,46 SEK, innebärande en utspädning om cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

"LifeClean befinner sig idag i en gynnsam position då förra årets hårda arbete med produktutveckling, regulatoriska godkännanden och flertalet påbörjade säljprocesser ska slutföras och resultera i nya kunder och ökad omsättning under 2023. Vi har konkreta diskussioner för större affärer både inom PFAS-sanering och andra områden. Den nyligen ökade efterfrågan och uppmärksamheten kommer att mötas via marknadsnärvaro och fler distributionskanaler i Europa och andra utvalda marknader. Jag är glad att se intresset och förtroendet för LifeClean bland professionella investerare. LifeClean ligger helt rätt i tiden då ständigt ökande miljömedvetenhet om hur kemikalier påverkar människor, djur och natur samt beslutsamheten hos lagstiftare att göra något åt problematiken driver på behovet av effektiva och miljövänliga lösningar som LifeClean erbjuder.", säger David Johansson, Interim VD för LifeClean International AB (publ).

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB (https://eminovapartners.se/corporate-finance/) agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023 kl. 07:45 CET.