10:42:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2024-05-13 12:00:00

LightAir höll under måndagen den 13 maj 2024 extra bolagsstämma.

Vid den extra bolagsstämman i LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") den 13 maj 2024 fattades följande huvudsakliga beslut:

Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, som ett led i sammanläggningen av aktier, att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 5                 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.

Det beslutades enhälligt i enligt med styrelsens förslag om en sammanläggning av aktier i relationen 1:100, det vill säga att etthundra aktier sammanläggs till en aktie. De aktieägare som har ett aktieinnehav som inte är jämnt delbart med 100 kommer att från större aktieägare vederlagsfritt erhålla det antal aktier som gör innehavet jämnt delbart med 100.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Efter genomförd sammanläggning kommer bolagets aktiekapital uppgå till 8 425 145,20 kronor fördelat på 842 514 utestående aktier.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, som ett led i minskningen av aktiekapitalet, att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4                 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 6 318 860,20 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 2 106 285 kronor och aktiens kvotvärde ändras till 2,50 kronor.

Ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om emission av units

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, som ett led i företrädesemissionen av aktier, att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4                 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5                 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens beslut om emission av units på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 4 774 246 units ("Units"). En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 11 935 615 kronor genom utgivande av högst 4 774 246 aktier. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av samtliga 4 774 246 teckningsoptioner öka ytterligare högst 11 935 615 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units, varvid en (1) innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen ska berättiga till en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ska berättiga till teckning av sjutton (17) Units.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 28 maj 2024.

Teckningskursen per Unit ska vara 6 kronor, varav 6 kronor avser aktien i Uniten. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) teckningsoption berättigar under perioden 16 - 30 juni 2025 till teckning av en (1) aktie till en kurs motsvarande 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 26 maj - 10 juni 2025, dock lägst kvotvärdet och högst 6 kronor.

Teckning av Units ska ske från och med den 30 maj 2024 till och med den 14 juni 2024. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning.

Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande.

i. I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

iii. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Överkurs ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 30 maj 2024 till och med den 11 juni 2024. Handel med betald tecknad Unit (BTU) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 30 maj 2024 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska gälla de villkor som framgår av Villkor för teckningsoptioner TO3 i LightAir AB (publ).

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen, sammanläggning av aktierna och minskning av aktiekapitalet.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, som ett led i minskningen av aktiekapitalet, att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4                 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med högst 8 425 140 kronor för avsättning till fritt eget kapital för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Det belopp som aktiekapitalet slutgiltigt kommer att minskas med ska fastställas till ett belopp som medför att kvotvärdet efter minskning uppgår till 1 krona.

Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till högst 5 616 760 kronor och aktiens kvotvärde ändras från 2,50 kronor till 1 krona.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd av Bolagsverket.

Emissionsbemyndigande för garantiersättning

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram intill årsstämman, fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att betalning får ske genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor ska bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 500 000 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att är bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen.

Teckningskursen för emitterade aktier ska motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktierna.