18:40:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2024-05-22 07:00:00

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 ("LightAir" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2024 kl. 11:00 ("stämman") på Österåkers Golfklubb, Långhundravägen 36, 184 92 Åkersberga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels                 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2024,

dels                 anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast fredagen den 14 juni 2024 eller anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är LightAir tillhanda senast fredagen den 14 juni 2024. Anmälan kan göras:

-           per e-post till bolagsstamma@lightair.com,eller

-           per post till Sandkilsvägen 13, 184 42 Åkersberga
(märk kuvertet "LightAir AB, bolagsstämma").

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara LightAir tillhanda i god tid före stämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till stämman.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska bifogas poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare måste begära att förvaltaren gör sådan registrering i god tid. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2024, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan stämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com.Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 14 juni 2024. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Val av en eller två justerare.

4.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.         Godkännande av dagordningen.

7.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.         Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.

11.       Val av styrelse och revisor eller revisorer.

12.       Beslut om emissionsbemyndigande för garantiersättning.

13.       Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner.

14.       Stämmans avslutande.

  

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår val av styrelseordförande Ulf Lindstén som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och anmälda närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -46 275 088 kr ska täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och balanserat resultat och att återstående belopp om 11 877 033 kr ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 350 000 kr exkl. sociala avgifter, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 100 000 kr vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Lindstén, Ebba Liljeholm och Otto Persson. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindstén föreslås väljas om till styrelseordförande.

Valberedningen förslår omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande för garantiersättning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till den 31 juli 2024, fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att betalning får ske genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor ska bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 500 000 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att är bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda överenskommelser med garanter i anledning av företrädesemissionen beslutad av styrelsen och godkänd av den extra bolagsstämman den 13 maj 2024.

Teckningskursen för emitterade aktier ska motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktierna.

Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning ska ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska kunna resa rörelsekapital, resa kapital för fortsatt expansion och förvärva bolag. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om emission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionsvillkoren vara marknadsmässiga, dock att marknadsmässig emissionsrabatt får ges, och att antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, inte får överstiga 30 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

ÖVRIG INFORMATION

Valberedningen
Valberedningen består av Göran Wikström (ordförande), Andrzej Loreth och Ilija Batljan som tillsammans företräder aktieägare med cirka 46 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Antal aktier
I LightAir finns totalt 842 514 aktier med en röst vardera, således totalt 842 514 röster. Aktiekapitalet är 8 425 145,20 SEK. Aktiens kvotvärde är cirka 10,00 SEK.

Handlingar inför stämman
Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2024

LightAir AB (publ)
Styrelsen