20:14:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2023-02-24 16:15:00

(NGM: LAIR)

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2022.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3723294/b2961a8d20fb310b.pdf)

Helåret 2022
 • Orderingången för helåret uppgick till 12 979 TSEK (14 365). Orderboken vid årsskiftet uppgick till 8 508 TSEK (3 080), varav 6 548 TSEK (1 642) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.
 • Konceptet Health[+] uppgick vid årsskiftet till cirka 834 abonnemang (330) med intäkter om 6 548 TSEK (1 642) per år.

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 13 710 TSEK (17 161).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret uppgick till -20 343 TSEK (-12 750).
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,96 SEK (-0,48).
 • Resultat per aktie efter utspädning för helåret uppgick till -0,94 SEK (-0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -9 838 TSEK (-11 220).
Andra halvåret 2022
 • Orderingången för andra halvåret uppgick till 6 426 TSEK (6 765).
 • Konceptet Health[+] minskade med cirka 16 abonnemang under andra halvåret.

 • Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 6 581 TSEK (8 573).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra halvåret uppgick till -13 421 TSEK (-6 436).
 • Resultat per aktie för andra halvåret uppgick till -0,68 SEK (-0,29).
 • Resultat per aktie efter utspädning för andra halvåret uppgick till -0,65 SEK (-0,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -4 117 TSEK (-3 630).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LightAir har tecknat ramavtal gällande luftrening med Elis Textil Sverige AB, en del av Europas ledande koncern inom textil- och hygienservice.

LightAir har erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. LightAir emitterade 500 000 aktier  och betalade 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. I samband med förvärvet av rättigheterna för Nordamerika avyttrades intressebolaget LightAir CellFlow West AB.

Förvärvet av LightAir Industrial AB (Cair AB)

LightAir förvärvade under våren 2022 bolaget LightAir Industrial AB (tidigare Cair AB) samt patent och rättigheter för CellFlow-teknologin genom apportemission som beslutades av extra bolagsstämma den 16 mars. LightAir Industrial AB har de senaste åren haft en årlig omsättning och EBITDA på 9-13 MSEK respektive 1-3 MSEK. Genom förvärvet förstärker LightAir påtagligt potentialen för såväl ökad omsättning och resultat som värdeökning.

Då förvärvet genomfördes den 16 mars 2022, bidrog förvärvat bolag inte med någon nettoomsättning i början av året. Om förvärvet ägt rum den 1 januari 2022, bedömer ledningen att förvärvat bolag skulle bidragit till koncernens nettoomsättning under perioden 1 januari - 16 mars 2022 med 1,5 MSEK.

Nyckeltal
juli - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 6 581 8 573 13 710 17 161
Rörelseresultatet före -13 421 -6 436 -20 343 -12 750
avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat -39 280 -11 206 -49 667 -20 206
Resultat före skatt -39 604 -11 327 -49 816 -20 304
Periodens resultat -39 604 -13 327 -51 816 -22 304
Soliditet, % 66,1 81,2 66,1 81,2
Kassaflöde från den -4 117 -3 630 -9 838 -11 220
löpande verksamheten
Medelantalet 9 9 10 8
medarbetare

Aktiedata
juli - dec jan - dec
2022 2021 2022 2021

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,68 -0,29 -0,96 -0,48
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,65 -0,29 -0,94 -0,48
Eget kapital per aktie, SEK 0,34 0,93 0,34 0,93
Börskurs vid periodens slut, SEK 0,78 3,08 0,78 3,08
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 58 018 46 372 54 091 46 372
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 83 748 46 372 83 748 46 372

Nyckeltal -
halvårsöversikt
juli jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec
- dec
Koncernen (TSEK) 2022 2022 2021 2021 2020

Nettoomsättning 6 581 7 129 8 573 8 588 11 431
Rörelseresultatet före -13 -6 922 -6 436 -6 314 -3 016
avskrivningar (EBITDA) 421
Rörelseresultat -39 -10 387 -11 206 -9 000 -5 567
280
Resultat före skatt -39 -10 212 -11 327 -8 977 -5 973
604
Periodens resultat -39 -12 212 -13 327 -8 977 -5 973
604
Soliditet, % 66,1 79,4 81,2 88,8 88,2
Kassaflöde från den -4 -5 720 -3 630 -7 590 -10 222
löpande verksamheten 117
Medelantalet 9 10 9 7 5
medarbetare

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

Under 2022 genomförde LightAir ett förvärv av LightAir Industrial AB (tidigare Cair AB) vilket är inriktad mot luftrening inom B2B (Business to Business) dvs försäljning till industri, kontor och skolor. Förvärvet stärker bolagets finansiella position genom såväl försäljning samt ytterligare abonnemangsavtal vilka kontinuerligt genererar kassaflöde. Abonnemangsbasen i Finland är utspridd på kunder inom sjukhusmiljö, kontorsmiljö samt en bred variation av industriella verksamheter. Genom förvärvet fick vi även en produktionsenhet med mycket hög kompetens inom luftrening och produktion där vi redan ser synergieffekter i utveckling av nya produkter och förbättringar av befintliga som snabbt bidragit till bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Resultatet är att vi har flyttat hem en del av tillverkningen som tidigare utförts i Kina och erhåller såväl kostnadsbesparingar, minskad ledtid samt minskad miljöbelastning. Förvärvet var en del i den strategiska ompositionering bolaget inledde hösten 2021 mot B2B-försäljning och som vi i skrivande stund ser en tydlig positiv utveckling i. 

Helåret har dock i övrigt varit utmanande i hela luftrenarbranschen världen över, så även för LightAir. Försäljning till konsumentmarknaden i en rådande global lågkonjunktur, vilket främst sker i samarbete med återförsäljare och distributörer gick dessvärre kraftigt nedåt. Omsättningsmässigt så är det i storleksordningen tio miljoner kronor i reducerad försäljning inom nyss nämnt segment för bolaget. Efter en markant ökad efterfrågan i samband med pandemins utbrott under första halvåret 2020 avtog efterfrågan under senare delen av året och någon återhämtning har tyvärr inte kunnat skönjas under efterföljande tid. Detta stärker oss i beslutet att strategiförändringen mot B2B är rätt och kommer att stärka Bolagets framtid både genom organisk försäljning och strategiska förvärv.

Satsning framåt
En fokuserad satsning på de industriella och kommersiella segmenten ger oss en starkare position. Vi får fortlöpande bevis kring våra teknologiers konkurrensfördelar och kundnytta inom dessa områden. Det finns stora behov för LightAirs produktsortiment med resurssnåla produkter, där hög reningskapacitet i kombination med begränsat underhållsbehov, låga ljudnivåer och minimal energiförbrukning är prioriterat och ger oss tydliga konkurrensfördelar.

I förvärvet av LightAir Industrial AB ingick som tidigare kommunicerats även en option för LightAir att förvärva 51 procent av teknologin inom ventilation/HVAC för den europeiska marknaden. Dessutom innebar affären att ytterligare patent och rättigheter överlåtits till LightAir. Vi står i dag än bättre rustade ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Detta projekt är under utvärdering och vi kommer att återkomma med resultat senare i år.

Förvärvsstrategin i kombination med organisk tillväxt är båda viktiga ingredienser i vår framtida utveckling och positiva omställning inom B2B. Vi fortsätter kontinuerligt arbetet med att söka kompletterande bolag för snabb tillväxt. Förvärv kan ge kortsiktiga positiva effekter på resultatet, men viktigt är att det stärker oss på lång sikt och snabbare ta oss mot uppsatta mål att bygga Bolaget till en stark och lönsam internationell aktör inom vår nisch. Samtidigt planerar vi att stärka organisationen framåt med bland annat nya försäljningsresurser för att öka den organiska försäljningen.

Året i korthet
Den 16 mars gjorde LightAir sitt första förvärv inom den nya strategin, vilken är beskriven ovan. I Nederländerna har vår distributör sålt in konceptet LightAir Health+ till en känd global parfym- och kosmetikskedja med cirka 1000 butiker. Den första beställningen avsåg tretton butiker, vilken nu har levererats. Butikskedjan har uttalat en avsikt att installera lösningen i kedjans samtliga cirka 180 butiker i hemmaregionen Benelux löpande under 2023 - 2024. Vidare skrev vi avtal med en viktig och stor samarbetspartner i form av svenska Trä & Miljö. De är specialiserade inom skolmiljö och framför allt trä- och textilslöjdsalar där vi ser vi stora möjligheter att bidra med våra luftrenare till en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för både lärare och elever. Vi har samtidigt nått framgångar i Storbritannien på den industriella marknaden med såväl installationer som samarbetspartners, tack vare ledande teknik, reningskapacitet och lägre totalkostnad jämfört med etablerade varumärken. På produktsidan har vi bland annat genomfört enklare test för polymerfilter, vilket är ett tvättbart filtermedia som inte behöver bytas ut under dess livslängd. Detta är ett stort steg mot än mer hållbara produkter vilket kommer gynna både vår miljö och slutanvändaren.

Inom vårt industriella produktsortiment anpassar vi även robusta modeller, vilka sak stå pall för oöm behandling inom uthyrningsbranschen. Detta är en marknad där dessa produkter i första hand är riktad mot byggbranschen där man har problem med ohälsosamma partiklar i luften på grund av exempelvis byggdamm och asbest. Tillsammans med vår nederländska återförsäljare drivs ett utvecklingsprojekt kring ett specialanpassat filter för lastbilar, för att minska partikelutsläpp och göra fordonen utsläppsneutrala . Det vill säga att denna teknik renar luften från minst lika mycket partiklar som de släpper ut. 

Förvärv
Vi har tidigare nämnt att LightAir haft en pågående diskussion angående förvärv av ett nordiskt försäljningsbolag    av kommersiella och industriella luftrenare. Förhandlingar har förts kontinuerligt och efter färdigställd due diligence har förhandlingen tillfälligt pausats då parterna har divergerande syn på bland annat genomförandet samt betalningsmodell för förvärvet. Arbetet fortgår kontinuerligt med att hitta presumtiva förvärvskandidater inom och utanför Sveriges gränser. Arbetet inriktar sig på att hitta förvärvskandidater som ligger i linje med den fastlagda strategin mot de industriella och kommersiella kundsegmenten. Ambitionen är att för 2023 genomföra minst två förvärv.

Förstärkningar inom försäljningsnätverk
I Sverige och Finland har vi numera egen personal som aktivt bearbetar marknaden direkt eller tillsammans med återförsäljare och agenter. I LightAirs strategiska plan ligger det att vi skall växa genom lokala partnerskap på marknader för att uppnå snabbare resultat på ett effektivare sätt. Arbetet med att utveckla och utöka antalet samarbetspartners är i fokus och här ser vi en betydande förändring av möjligheter med det bredare produktsortiment vi nu kan erbjuda. Det förs i nuläget ett flertal dialoger med nya presumtiva partners både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har utvecklats och når framgångar inom B2B där LightAirs produkter tillverkade i Sverige kommer till sin rätt. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader i vårt närområde med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir kan nå en stabil växande försäljning.

Negativt resultat med tillväxt i sikte
Helåret har inneburit investeringar i försäljning, omstrukturering, framåtriktade satsningar och utveckling, samt nedskrivningar, omställningskostnader och omvärderingskostnader. Totalt sett redovisar LightAir en omsättning om 13,7 MSEK, där endast tre fjärdedelar av den förvärvade verksamheten kan tillgodoräknas. I samband med att vi redovisar negativa resultat tar vi också nödvändiga kostnader för omställning och avvecklar och omvärderar de båda tidigare intressebolagen LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB, samt nedskrivningar av balanserade utgifter för utveckling av produkter som inte längre är aktuella i verksamheten. De tidigare intressebolagen har fyllt sin funktion då LightAir nu inom koncernen äger patent och rättigheter efter förvärv. De totala nedskrivningarna och omställningskostnaderna uppgår till 26,3 MSEK under 2022. Av dessa 26,3 MSEK är 18,4 MSEK nedskrivningar av immateriella tillgångar för avvecklingen av LightAir CellFlow East AB. I detta bolag har vi haft licenser till patent för den nordamerikanska marknaden gällande CellFlow-teknologin, men i samband med förvärvet av LightAir Industrial AB (tidigare Cair AB) så förvärvade LightAir dessa patent. Sammantaget  lägger detta grunden för att vi framåt skall ha bästa tänkbara möjligheter.

Marknadspåverkan från segmentet konsument har varit betydligt mer negativ än förutsett, bland annat på grund av rådande konjunktur men även en negativ coronaeffekt där konsumenter handlade luftrenare för privat bruk i betydligt högre omfattning än tidigare. Detta gav en "mättnadseffekt" över tid där flera nytillkomna internationellt starka varumärken med traditionell teknik söker lyckan. Konkurrensen är hård inom konsumentledet och mer subjektiva bedömningar såsom varumärke, färg och form med flera utgör grunden för köp snarare än faktiska egenskaper som till exempel effektiv luftrening och låg ljudnivå. Försäljningsframgångar hos våra återförsäljare och distributörer har varit blygsamma men detta stärker oss än mer i tidigare beslut att justera vår strategi till att huvudsakligen ägna oss till B2B. Det vi nu ser i början av 2023 är att försäljningen är högre än för ett år sedan vilket är ett resultat av de förändringar vi åstadkommit i organisationen samt inriktningen mot de industriella och kommersiella segmenten. Lägg därtill höjd kompentens och kunskapsnivå i kombination med fler antal kundbesök som resulterar i fler offerter.

Sammantaget var 2022 försäljningsmässigt minst sagt otillfredsställande inom konsumentsidan, där vårt förvärv och omställningen till de industriella och kommersiella segmenten däremot tydligt visar att vår omställning är rätt beslut. Våra teknologier och produkter har konkurrensmässiga starka fördelar med låga totalägandekostnader samt branschledande prestanda. Förvärvsstrategin i kombination med organisk tillväxt är det organisationen fokuserat och ihärdigt arbetar med framåt för att uppnå lönsamhet.

Verksamhet och resultat

Belopp inom parentes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under andra halvåret

LightAir genomförde diskussioner angående förvärv av ett nordiskt försäljningsbolag av kommersiella och industriella luftrenare. Förvärvet skulle stärka LightAirs position på den nordiska hemmamarknaden och vidga försäljningskanalerna.

LightAirs återförsäljare Industless Oy vann en offentlig upphandling hos en kommun i Finland. Affären rörde prenumerationer inom luftrening och det kommersiella segmentet, främst gällande kontors- och skolmiljöer. Leveranser kommer ske mot avrop under kommande 15 månader och bedöms omfatta minst 300 enheter, innebärandes ett ordervärde för LightAir om drygt 3 miljoner kronor.

LightAirs distributör och partner för Benelux erhöll en order från en internationell butikskedja gällande luftrening i holländska affärslokaler. Beställning av installationer av en kundanpassad version av konceptet LightAir Health[+] avsåg tretton butiker i Holland. Butikskedjan har uttalat en avsikt att även installera lösningen i kedjans samtliga cirka 180 butiker i hemmaregionen Benelux. Ordervärdet för LightAir gällande den initiala beställningen är 0,4 miljoner kronor, medan en större utrullning i hela Benelux bedöms kunna generera en omsättning om över 5 miljoner kronor.

LightAir mottog en order från brittiska cementproducenten Lignacite gällande luftreningsteknologi, för att möta utmaningar med höga nivåer av hälsovådliga partiklar. Avtalet bedöms vara en genombrottsorder då det är LightAirs första affär på de brittiska öarna inom det industriella kundsegmentet, samt ha en strategisk tyngd i bolagets växande fokus på denna nya målgrupp. Ordervärdet för beställningen var cirka 0,4 miljoner kronor och leverans genomfördes i början av 2023.

LightAirs återförsäljare och servicepartner Trä & Miljö AB tecknade ett ramavtal med fyra östgötska kommuner gällande befintliga och nyprojekterade slöjdsalar. Avtalet omfattar cirka hundratalet skolor för kommande fyra år och börjar gälla under 2023.

LightAir genomförde en företrädesemission av units som offentliggjordes den 24 oktober 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 22 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillfördes LightAir cirka 21 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LightAir har tecknat ramavtal gällande luftrening med Elis Textil Sverige AB, en del av Europas ledande koncern inom textil- och hygienservice. Generellt sett återfinns specifika utmaningar inom tvätteribranschen på grund av höga partikelhalter, som oundvikligen alstras genom hantering av stora mängder av textilier.

LightAir har erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 25 februari 2022 hade LightAir ingått avtal om att förvärva dessa rättigheter. LightAirs styrelse beslutade den 6 februari 2023 om emission av 500 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022. I samband med beslutet tecknades även alla aktier i emissionen. Utöver 500 000 aktier betalade LightAir 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. Antalet aktier i emissionen motsvarade 0,6 procent av antalet utestående aktier efter emissionen. I samband med förvärvet av rättigheterna för Nordamerika avyttrades intressebolaget LightAir CellFlow West AB.

Nettoomsättning och resultat

Andra halvåret

Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 6 581 TSEK (8 573). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (210) avser för motsvarande period föregående år fakturerade kostnader avseende intresseföretagets verksamhet.

Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -39 280 TSEK (-11 206). Försämringen med 28 074 TSEK avser främst nedskrivningar och omställningskostnader om 26 307 TSEK; 18 354 TSEK i nedskrivningar av immateriella tillgångar vid avvecklingen av koncernbolaget LightAir CellFlow East AB (not 3), avslutade och utrangerade produktutvecklingsprojekt i och med omställningen till det industriella segmentet om 3 490 TSEK (not 3) och avsättningar för åtaganden hos underleverantör om 3 444 TSEK (not 4), samt 1 019 TSEK för nedskrivningar av andelar i intresseföretaget LightAir CellFlow West AB (not 5).

Industrial-segmentet hade intäkter för andra halvåret på 981 TSEK (0). Verksamheten förvärvades av LightAir-koncernen den 16 mars 2022.

Health[+]-konceptet hade intäkter för andra halvåret på 3 496 TSEK (3 354), både för försäljning och abonnemang. Antalet abonnemang uppgick vid ingången av andra halvåret till 850 (285) och vid utgången av andra halvåret till 834 (330). Övrig försäljning om 2 104 TSEK (5 219) härrör framför allt från konsumentmarknaden.

Helåret

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 13 710 TSEK (17 161). Övriga rörelseintäkter om 514 TSEK (210) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagets verksamhet.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -49 667 TSEK (-20 206). Försämringen med 29 461 TSEK avser främst nedskrivningar och omställningskostnader om 26 307 TSEK, med samma förklaring som för andra halvåret.

Industrial-segmentet hade intäkter för helåret på 3 389 TSEK (0). Verksamheten förvärvades av LightAir-koncernen den 16 mars 2022.

Health[+]-konceptet hade intäkter för helåret på 5 990 TSEK (4 308), både för försäljning och abonnemang. Antalet abonnemang uppgick vid ingången av året till 330 (160) och vid utgången av året till 834 (330). Övrig försäljning på helåret om 4 331 TSEK (12 853) härrör framför allt från konsumentmarknaden.

Skatt på årets resultat, -2 000 TSEK (-2 000), avser nedskrivning av uppskjuten skattefordran.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 28 704 TSEK (43 033). Soliditeten uppgick till 66,1 procent (81,2). Koncernens likvida medel uppgick till 14 636 TSEK (7 933).

Utöver likvida medel har koncernen vid årets utgång en beviljad checkräkningskredit om 500 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (1 994).

Kassaflöde

Andra halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -4 117 TSEK (-3 630). Försämringen jämfört med motsvarande period föregående år, -487 TSEK, avser ett minskat kassaflöde från förändringar i rörelsekapital jämfört med motsvarande period föregående år med ett bättre kassaflöde från förändringar i rörelsekapital med minskad kapitalbindning i varulager och kortfristiga skulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för andra halvåret, -2 058 TSEK (-780), avser framför allt investeringar i produktutveckling och aktieägartillskott till intresseföretaget LightAir CellFlow West AB (not 5). Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten, 17 472 TSEK (0), avser nyemissioner och emissionskostnader i samband med företrädesemissionen i slutet av 2022. Andra halvårets kassaflöde uppgick till 11 297 TSEK (-4 410).

Helåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -9 838 TSEK (-11 220). Förbättringen jämfört med föregående år, 1 382 TSEK, avser förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten och minskad kapitalbindning i varulager.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret, -2 624 TSEK (-2 000), avser framför allt investeringar i produktutveckling och uthyrningsutrustning samt aktieägartillskott till intresseföretaget LightAir CellFlow West AB (not 5). Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten, 19 164 TSEK, avser företrädesemissionen samt erhållet lån från kreditinstitut. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten föregående år, -33 TSEK, avser kostnader för nyemissioner. Helårets kassaflöde uppgick till 6 703 TSEK (-13 253).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier för helåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0). Investeringar i uthyrningsutrustning för helåret uppgick till 58 TSEK (688). Försäljning och utrangering av uthyrningsutrustning uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för helåret till 958 TSEK (1 205), 1 475 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Förvärv av koncernbolaget LightAir Industrial AB med goodwill uppgick under helåret till 12 796 TSEK (0). Nedskrivningar av balanserade utgifter för produktutveckling för helåret uppgick till 3 490 TSEK (2 033). Nedskrivningar av patent och licenser (avvecklingen av koncernbolaget LightAir CellFlow East AB) för helåret uppgick till 18 354 TSEK (0). Mer information om förvärv av koncernbolag och patent samt avveckling av koncernbolag finns i not 2 respektive not 3.

Intresseföretag

LightAir-koncernen har varit delägare i ett bolag för att utveckla, kommersialisera och sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika; LightAir CellFlow West AB ("CellFlow West"). CellFlow West avyttrades i början av 2023. CellFlow West redovisades som intresseföretag i koncernen. CellFlow West hade ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagets verksamhet. Försäljning av CellFlow-produkter uppgick till 239 TSEK (110). Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagets verksamhet uppgick till 514 TSEK (210). Resultatet från intresseföretaget, -907 TSEK (-53), motsvarar koncernens andel av intresseföretagets resultat. Koncernens andelar i CellFlow West uppgick till 15 TSEK (161) vid årets utgång. Under 2022 har koncernen lämnat aktieägartillskott på 1 780 TSEK till CellFlow West för att täcka bolagets förluster och skulder till LightAir. Aktieägartillskotten har skrivits ned. Se mer information om andelar i intresseföretag i not 5. På CellFlow West hade koncernen vid årets utgång långfristiga fordringar om 0 TSEK (0) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga fordringar om 340 TSEK (1 762) och kortfristiga skulder om 280 TSEK (0). Alla koncernens transaktioner med intresseföretaget har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid årets utgång till 41 873 760,50 SEK (69 558 420), fördelat på 83 747 521 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 31 december 2022 var aktiekursen 0,782 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 65,5 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 10, att jämföra med 8 föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet "Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering" i årsredovisningen för 2021. Som där framgår är en av riskerna globala ekonomiska förhållanden och trender. Koncernens försäljning är till viss del beroende av den globala konjunkturen och omvärldsfaktorer i LightAirs verksamhetsområden. Det är i dagsläget svårt att fastslå hur omvärldsfaktorerna påverkar koncernen, men en utdragen konjunkturnedgång med minskad vilja till konsumentköp skulle kunna medföra en minskning av efterfrågan på LightAirs produkter, vilket kan påverka verksamheten finansiellt. Koncernens finansiella risker bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir Industrial AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2022.

Kommande rapporttillfällen

LightAir tillämpar halvårsrapportering.

Halvårsrapport 2023                29 augusti 2023
Bokslutskommuniké 2023        29 februari 2024

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2022.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3723294/b2961a8d20fb310b.pdf)