19:23:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2024-02-29 18:01:00

(NGM)

Bokslutskommuniké januari - december 2023

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2023.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3938705/9933038ee7a5da97.pdf)

Helåret 2023
 • Orderingången för helåret uppgick till 16 638 TSEK (12 979). Orderboken vid årsskiftet uppgick till 6 464 TSEK (8 508), varav 6 464 TSEK (6 548) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.
 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 16 341 TSEK (13 710).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret uppgick till -12 914 TSEK (-20 343).
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,20 SEK (-0,96).
 • Resultat per aktie efter utspädning för helåret uppgick till -0,19 SEK (-0,94).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -11 172 TSEK (-9 838).
Andra halvåret 2023
 • Orderingången för andra halvåret uppgick till 7 528 TSEK (6 426).
 • Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 7 223 TSEK (6 581).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra halvåret uppgick till -7 388 TSEK (-13 421).
 • Resultat per aktie för andra halvåret uppgick till -0,11 SEK (-0,68).
 • Resultat per aktie efter utspädning för andra halvåret uppgick till -0,11 SEK (-0,65).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -5 859 TSEK (-4 117).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoption 2 (TO2) i LightAir avslutades och 3 931 aktier tecknades till en kurs om 0,70 SEK per aktie. Totalt betalades 2 751,70 SEK för de tecknade aktierna.

LightAir har upptagit ett aktieägarlån om 5 MSEK från en större aktieägare.

LightAirs styrelse arbetar med LightAirs kapitalstruktur för fortsatt drift och arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen. Med ökad inlåning, försäljning och minskad kapitalbindning bedömer styrelsen att LightAir har kapital för kommande tolv månader.

Nyckeltal
juli - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2023 2022 2023 2022

Nettoomsättning 7 223 6 581 16 341 13 710
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -7 388 -13 421 -12 914 -20 343
Rörelseresultat -9 121 -39 280 -16 473 -49 667
Resultat före skatt -9 288 -39 604 -16 579 -49 816
Periodens resultat -9 288 -39 604 -16 579 -51 816
Soliditet, % 38,8 66,1 38,8 66,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 859 -4 117 -11 172 -9 838
Medelantalet medarbetare 10 9 10 10

Aktiedata
juli - dec jan - dec
2023 2022 2023 2022

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,11 -0,68 -0,20 -0,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,11 -0,65 -0,19 -0,94
Eget kapital per aktie, SEK 0,15 0,34 0,15 0,34
Börskurs vid periodens slut, SEK 0,25 0,78 0,25 0,78
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 84 248 58 018 84 206 54 091
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 84 248 83 748 84 248 83 748

Nyckeltal -
halvårsöversikt
juli jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec
- dec
Koncernen (TSEK) 2023 2023 2022 2022 2021

Nettoomsättning 7 223 9 118 6 581 7 129 8 573
Rörelseresultatet före -7 -5 526 -13 421 -6 922 -6 436
avskrivningar (EBITDA) 388
Rörelseresultat -9 -7 352 -39 280 -10 387 -11 206
121
Resultat före skatt -9 -7 291 -39 604 -10 212 -11 327
288
Periodens resultat -9 -7 291 -39 604 -12 212 -13 327
288
Soliditet, % 38,8 58,9 66,1 79,4 81,2
Kassaflöde från den -5 -5 313 -4 117 -5 720 -3 630
löpande verksamheten 859
Medelantalet 10 9 9 10 9
medarbetare

LightAirs VD kommenterar

Stark tillväxt under 2023 trots utmaningar, med fokus på innovation och hållbarhet

Under 2023 har LightAir uppnått framgångar genom att öka sin omsättning med 19 procent till 16,3 MSEK, trots utmanande marknadsförhållanden. Med en stark orderingång och en strategisk produktutveckling för framtiden, står LightAir väl rustade för att fortsätta att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom avancerad luftrening.

Med avslutningen av 2023 står det klart att LightAir har tagit betydande steg framåt i vår strävan efter att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom avancerad luftrening. Under året har vi bevittnat en omsättningstillväxt på 19 procent, vilket inte bara speglar styrkan i vårt erbjudande utan också förtroendet från våra kunder. Andra halvåret har visat på en positiv trend med en omsättningsökning på 10 procent jämfört med samma period föregående år. Jag är stolt över de framsteg vi har gjort under året, trots de utmaningar som omvärldens konjukturläge presenterat.

Vår framgång bygger främst på vår unika teknologi CellFlow som utnyttjar ozonfri jonisering för att med hög reningsgrad och låg effektförbrukning rena luften från skadliga partiklar. Vår omsättningstillväxt bekräftar att vi är på rätt väg. Med en orderingång på 16,6 MSEK för helåret - en betydande ökning på 28 procent från föregående år - står det klart att vi i allt större utsträckning når ut till marknaden med våra lösningar. Kunderna har varit väldigt nöjda med de resultat vi kunnat prestera i deras verksamheter.

Det är dock viktigt att notera att vi, trots ökad omsättning, fortfarande står inför ekonomiska utmaningar. Vi behöver fortsätta att arbeta med att förbättra vår finansiella hållbarhet, vilket återspeglas i vårt negativa rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och ett kassaflöde från den löpande verksamheten som fortfarande är i behov av förbättring. Vi arbetar med att kontrollera kostnaderna och att effektivisera verksamheten.

Under året har vi fortsatt att utveckla och förbättra vårt erbjudande, med särskilt fokus på det industriella segmentet där behovet av effektiv luftrening är som störst. Vi har utvidgat vår närvaro på den svenska marknaden och fortsatt att fokusera på att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Detta arbete hoppas vi ska ge resultat i form av nya affärsmöjligheter och fortsatt stark tillväxt. Vi har under året drastiskt ökat våra kundbesök och förstärkt säljorganisationen med 75 procent för att vi ska nå fler kunder.

Ser vi framåt är vi fast beslutna att fortsätta vår tillväxtresa och ytterligare stärka vår marknadsposition. Vi kommer att fortsätta fokusera på innovation och produktutveckling, samtidigt som vi ökar vår marknadsföring och våra försäljningsinsatser för att nå ut till fler kunder. Vårt mål är inte bara att övervinna de ekonomiska utmaningarna utan också att säkerställa att LightAir blir en ledande aktör inom luftreningsindustrin.

Till våra aktieägare och kunder vill jag uttrycka mitt djupaste tack för ert fortsatta stöd och förtroende. Ert engagemang är avgörande för vår tillväxt och framgång. Tillsammans ser jag fram emot ett ännu starkare och mer framgångsrikt 2024, där vi fortsätter att bidra till en hälsosammare och renare värld.

Peter Svensk
Verkställande direktör

  

Verksamhet och resultat

Belopp inom parentes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under andra halvåret
LightAir-koncernen hade ett dotterbolag och ett tidigare intressebolag som var licensinnehavare till CellFlow DEP-teknologin. LightAir har förvärvat patent och rättigheter till CellFlow DEP-teknologin och dessa två bolag fyllde därför inte längre något syfte utan avvecklades.

En extra bolagsstämma den 11 september 2023 valde Otto Persson till styrelseledamot. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete och är bland annat grundare och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Peter Holmberg hade avböjt omval. Stämman beslutade också att minska aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital i syfte att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Efter minskningen uppgick aktiekapitalet till 8,4 MSEK och kvotvärdet till 0,10 kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoption 2 (TO2) i LightAir avslutades och 3 931 aktier tecknades till en kurs om 0,70 SEK per aktie. Totalt betalades 2 751,70 SEK för de tecknade aktierna.

LightAir har upptagit ett aktieägarlån om 5 MSEK från en större aktieägare.

LightAirs styrelse arbetar med LightAirs kapitalstruktur för fortsatt drift och arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen. Med ökad inlåning, ökad försäljning och minskad kapitalbindning bedömer styrelsen att LightAir har kapital för kommande tolv månader.

Nettoomsättning och resultat

Andra halvåret
Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 7 223 TSEK (6 581).

Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -9 121 TSEK (-39 280). Förbättringen med 30 159 TSEK avser främst minskade nedskrivningar och omställningskostnader samt förbättrad marginal.

Försäljning B2B hade intäkter för andra halvåret på 7 011 TSEK (4 477), varav 3 223 TSEK (3 216) avser löpande intäkter från abonnemang, 2 898 TSEK (1 261) avser försäljning av produkter och 890 TSEK (0) avser försäljning av bundna abonnemang. Övrig försäljning om 212 TSEK (2 104) härrör framför allt från konsumentmarknaden.

Helåret
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 16 341 TSEK (13 710). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (514) avser för föregående år fakturerade kostnader avseende intresseföretagets verksamhet.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -16 473 TSEK (-49 667). Förbättringen med 33 194 TSEK har samma förklaring som för andra halvåret.

Försäljning B2B hade intäkter för helåret på 13 369 TSEK (9 379), varav 6 749 TSEK (5 432) avser löpande intäkter från abonnemang, 5 401 TSEK (3 742) avser försäljning av produkter och 1 219 TSEK (205) avser försäljning av bundna abonnemang. Övrig försäljning om 2 972 TSEK (4 331) härrör framför allt från konsumentmarknaden.

Skatt på årets resultat, 0 TSEK (-2 000), avser för föregående år nedskrivning av uppskjuten skattefordran.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick till 12 475 TSEK (28 704). Soliditeten uppgick till 38,8 procent (66,1). Koncernens likvida medel uppgick till 2 712 TSEK (14 636).
Utöver likvida medel har koncernen vid årets utgång en beviljad checkräkningskredit om 500 TSEK (500), varav utnyttjat belopp var 501 TSEK (0).

Kassaflöde

Andra halvåret
Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -5 859 TSEK (-4 117). Försämringen jämfört med mot-svarande period föregående år, 1 742 TSEK, avser framför allt ett försämrat resultat före ej kassaflödespåverkande poster, vilket delvis motverkats av minskad kapitalbindning i varulager och fordringar jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för andra halvåret, 50 TSEK, avser återbetalning av lämnad deposition för tidigare hyresavtal. Motsvarande period föregående år avser kassaflödet från investeringsverksamheten, -2 058 TSEK, framför allt investeringar i produktutveckling och aktieägartillskott till intresseföretaget LightAir CellFlow West AB. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten, -308 TSEK, avser amortering av erhållet lån från kreditinstitut. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten motsvarande period föregående år, 17 472 TSEK, avser nyemissioner och emissionskostnader i samband med företrädesemissionen i slutet av 2022. Andra halvårets kassaflöde uppgick till -6 117 TSEK (11 297).

Helåret
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -11 172 TSEK (-9 838). Försämringen jämfört med föregående år, 1 334 TSEK, avser framför allt ett försämrat resultat före ej kassaflödespåverkande poster och ökad kapitalbindning i fordringar, vilket delvis motverkats av minskad kapitalbindning i varulager och en betydligt mindre ökning av kapitalbindning i kortfristiga skulder jämfört med föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret, -136 TSEK, avser investeringar i patent och rättigheter, återbetalning av lämnad deposition för tidigare hyresavtal samt försäljning av det tidigare intresseföretaget LightAir CellFlow West AB. Föregående år avser kassaflödet från investeringsverksamheten, -2 624 TSEK, framför allt investeringar i produktutveckling och uthyrningsutrustning samt aktieägartillskott till intresseföretaget LightAir CellFlow West AB. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten, -616 TSEK, avser amortering av erhållet lån från kreditinstitut. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten föregående år, 19 164 TSEK, avser företrädesemission samt erhållet lån från kreditinstitut. Helårets kassaflöde uppgick till -11 924 TSEK (6 703).

Investeringar och produktutveckling
Investeringar i uthyrningsutrustning för helåret uppgick till 0 TSEK (58).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och licenser uppgick för helåret till 0 TSEK (958), 0 TSEK (1 475) respektive 550 TSEK (0). Föregående år uppgick förvärv av koncernbolaget LightAir Industrial AB med goodwill till 12 796 TSEK. Mer information om förvärvet av koncernbolaget finns i not 2. Utrangeringar av utgifter för produktutveckling, nya patent och licenser uppgick för året netto till 0 TSEK (3 489), 0 TSEK (14 821) och 0 TSEK (3 533). Utrangeringarna av patent och licenser avser avvecklingen av koncernbolaget LightAir CellFlow East AB, sammanlagt 0 TSEK (18 354).

Intresseföretag
LightAir-koncernen har varit delägare i ett bolag för att utveckla, kommersialisera och sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika; LightAir CellFlow West AB ("CellFlow West"). CellFlow West avyttrades i början av 2023. CellFlow West redovisades som intresseföretag i koncernen. CellFlow West hade ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagets verksamhet. Försäljning av CellFlow-produkter uppgick till 0 TSEK (239). Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagets verksamhet uppgick till 0 TSEK (514). Resultatet från intresseföretaget, 0 TSEK (-907), motsvarar koncernens andel av intresseföretagets resultat. Koncernens andelar i CellFlow West uppgick till 0 TSEK (15) vid årets utgång. Under 2022 lämnade koncernen aktieägartillskott på 1 780 TSEK till CellFlow West för att täcka bolagets förluster och skulder till LightAir. Aktieägartillskotten skrevs ner 2022. På CellFlow West hade koncernen vid årets utgång långfristiga fordringar om 0 TSEK (0) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga fordringar om 0 TSEK (340) och kortfristiga skulder om 0 TSEK (280). Alla koncernens transaktioner med intresseföretaget har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien
Aktiekapitalet uppgick vid årets utgång till 8 424 752,10 SEK (41 873 760,50), fördelat på 84 247 521 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 31 december 2023 var aktiekursen 0,249 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 21,0 MSEK.

Medarbetare
Medelantalet medarbetare under helåret var 10, att jämföra med 10 föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet "Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering" i årsredovisningen för 2022. Som där framgår är en av riskerna globala ekonomiska förhållanden och trender. Koncernens försäljning är till viss del beroende av den globala konjunkturen och omvärldsfaktorer i LightAirs verksamhets-områden. Det är i dagsläget svårt att fastslå hur omvärldsfaktorerna påverkar koncernen, men en utdragen konjunkturnedgång med minskad vilja till konsumentköp skulle kunna medföra en minskning av efterfrågan på LightAirs produkter, vilket kan påverka verksamheten finansiellt. Koncernens finansiella risker bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir Industrial AB, LifeAir Development AB, Gobram AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB, Gobram AB och LifeAir AB. Det tidigare helägda dotterbolaget LightAir CellFlow East AB avyttrades för avveckling den 14 augusti 2023.

Förslag på utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2023.

Kommande rapporttillfällen
LightAir tillämpar halvårsrapportering.

Årsredovisning 2023                30 april 2024
Halvårsrapport 2024                29 augusti 2024
Bokslutskommuniké 2024        27 februari 2025

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2023.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3938705/9933038ee7a5da97.pdf)