19:59:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2022-12-22 17:00:00

LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 24 oktober 2022 och som den extra bolagsstämman godkände den 22 november 2022 ("Företrädesemissionen"). LightAirs styrelse har idag, med stöd av bolagsstämmas bemyndigande, fattat beslut om emissioner av aktier för ersättning i Företrädesemissionen. Totalt har 914 283 aktier tecknats och tilldelats för denna ersättning. Teckningskursen är fastställd till 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden 7-14 december 2022. Betalning sker genom kvittning av fordringar.

Garanterna i Företrädesemissionen hade, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att antingen erhålla garantiersättningen i kontant form eller i nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta beslutade den extra bolagsstämman den 22 november 2022 om emissionsbemyndigande till styrelsen för garantiersättning. Med stöd av detta bemyndigande fattade styrelsen den 22 december 2022 beslut om emission av 714 283 aktier till garanter som valt att erhålla sin ersättning i aktier. Styrelsen använde även bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022 för att fatta beslut om emission av 200 000 aktier för ersättning i samband med Företrädesemissionen. Sammanlagt har 914 283 nya aktier tecknats och tilldelats i emissionerna för ersättning. Teckningskursen är fastställd till 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden 7-14 december 2022. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 10 procent av respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 0,9 MSEK. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla LightAirs avtalsförpliktelser och för att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala ersättning i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom emissionerna för ersättning ökar antalet aktier med 914 283 aktier, från 82 833 238 aktier till 83 747 521 aktier, och aktiekapitalet ökar med 457 141,50 SEK, från 41 416 619 SEK till 41 873 760,50 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Som tidigare kommunicerats har Företrädesemissionen tecknats till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut.