11:53:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2024-04-09 21:00:00

Styrelsen för LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om en företrädesemission av units ("Units") om initialt 28,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen, bottengarantier om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 12,9 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 22,8 MSEK motsvarande 79,6 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom pressmeddelande. Styrelsen föreslår också att stämman beslutar om sammanläggning av aktier 1:100 och om minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Styrelsen för LightAir har idag den 9 april 2024, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 13 maj 2024, beslutat om en emission av Units om initialt 28,6 MSEK bestående av aktier och upp till ytterligare 28,6 MSEK av vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 79,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland andra större aktieägare, styrelse, ledning samt externa investerare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

LightAirs produkter bygger på teknologin CellFlow, vilken utgör effektiv luftrening till mycket låg energiförbrukning. Fram till tidigt 2020-tal var försäljningen helt inriktad mot konsumentmarknaden, men under år 2021 påbörjades en ompositionering av verksamheten innebärande ett starkare fokus på B2B-försäljning. Sedan 2023 har Bolaget nu fullt fokus på B2B-segmentet och industriell luftrening. Inom det industriella segmentet kan LightAir bland annat sälja ren luft som en tjänst vilket innebär prenumerationer med återkommande intäkter.

LightAir befinner sig i en expansionsfas och fokus framåt är inriktat mot intensifierad försäljning mot industriella aktörer, främst i Sverige och Finland, med tillhörande förvärvsstrategi. Mot bakgrund av detta genomför LightAir Företrädesemissionen för att stärka Bolagets kapitalstruktur. Emissionslikviden om initialt cirka 28,6 MSEK, före transaktionsrelaterade kostnader, avses användas till organisationsutveckling inom försäljning, teknik och produktion, rörelsekapital samt förvärv av industriella kundstockar. I syfte att finansiera verksamheten fram till dess att Företrädesemissionen har slutförts har LightAir som tidigare kommunicerats upptagit aktieägarlån om 5 MSEK vilket kommer att kvittas mot åtaganden i Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för LightAir beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av en emission av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om initialt cirka 28,6 MSEK och upp till ytterligare 28,6 MSEK av vederlagsfria teckningsoptioner. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 28 maj 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av sjutton (17) Units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption. Företrädesemissionen förutsätter ändringar av bolagsordningen.

I syfte att åstadkomma ett för LightAir ändamålsenligt antal aktier har styrelsen beslutat att på den extra bolagsstämman framlägga förslag till beslut om sammanläggning av aktier 1:100. Styrelsen föreslår vidare en minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Teckningskursen uppgår till 6 SEK per Unit, motsvarande 6 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att LightAir vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs maximalt cirka 28,6 MSEK för emissionskostnader. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 30 maj - 14 juni 2024. Handel med uniträtter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 30 maj - 11 juni 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 6 SEK och inte lägre än kvotvärdet. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 16 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av uniträtter ska aktier i första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand tilldelas de som genom avtal lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare, om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har LightAir erhållit bottengarantier uppgående till cirka 4,0 MSEK motsvarande 14,0 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier uppgående till cirka 3,7 MSEK motsvarande 12,9 procent av Företrädesemissionen, således är totalt 22,8 MSEK säkerställt motsvarande 79,6 procent av Företrädesemissionen. För bottengarantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 13 procent eller en ersättning i form av nyemitterade aktier om 15 procent av garanterat belopp. För bottengarantierna från personer i Bolagets styrelse utgår ingen ersättning. För toppgarantierna från Bolagets största ägare utgår en kontant ersättning om 15 procent eller en ersättning i form av nyemitterade aktier om 17 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna, bottengarantierna och toppgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelser Ägarandel före Teckningsbelopp, Andel av
Företrädesemissionen, TSEK Företrädesemissionen,
% %
Göran Wikström med 28,9 % 8 268 28,9 %
bolag
Ilija Batljan med 6,1 % 1 748 6,1 %
bolag
Lars Andersson 5,5 % 1 588 5,5 %
Sven-Olof Kulldorff 4,8 % 1 363 4,8 %
med bolag
Peter Svensk, VD 0,0 % 505 1,8 %
Otto Persson, - 500 1,7 %
styrelseledamot
Ulf Lindstén med 1,5 % 435 1,5 %
bolag,
styrelseordförande
Roger Sogge, 0,3 % 300 1,0 %
Försäljningschef
Thim Öhman 3,0 % 250 0,9 %
Fredrik Backlund, 0,1 % 150 0,5 %
Marknadschef
Övriga 0,0 % 4 0,0 %
Totalt 50,3 % 15 110 52,8 %

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

24 maj 2024                               Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

28 maj 2024                               Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

30 maj - 11 juni 2024                Handel med teckningsrätter

30 maj - 14 juni 2024                Teckningsperiod

18 juni 2024                               Offentliggörande av utfall

20 juni 2024                               Likviddag

26 maj - 10 juni 2025                Mätperiod för teckningskurs för teckningsoptioner

16 - 30 juni 2025                       Nyttjandeperiod för teckning av aktier med stöd för teckningsoptionerna

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet initialt att ökas med 4 774 246 SEK, från 842 514 SEK till 5 616 760 SEK. Antalet aktier kommer då att initialt ökas med högst 4 774 246 aktier, från 842 514 aktier till 5 616 760 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning exklusive teckningsoptionerna, en utspädningseffekt om 85 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet totalt att ökas med 9 548 492 SEK, från 842 514 SEK till 10 391 006 SEK. Antalet aktier kommer då att totalt ökas med högst 9 548 492 aktier, från 842 514 aktier till 10 391 006 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning inklusive teckningsoptionerna, en utspädningseffekt om 92 procent.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LightAir i samband med Företrädesemissionen.